Soru ve Cevaplar

İtirazen şikâyet dilekçelerini ve eklerini Kurumunuza posta yoluyla gönderebiliyor muyuz, yoksa elden teslim etmemiz mi gerekiyor?

Mevzuatta öngörülen başvuru süreleri içerisinde Kuruma ulaşması koşulu ile başvurular posta yolu ile de yapılabilmektedir.

E-ihale yöntemi ile yapılan bir ihalede, belge asıllarının (imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, mezuniyet belgesi vb.) idareye sunulmasına gerek var mıdır?

E-İhalelerde “teyidi yapılamayan” belgeler, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak, idarece talep edilmesi durumunda ya da ihale isteklinin üzerinde kalması durumunda idarelere sunulmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesi kapsamındaki alımlarında birden fazla fiyat teklifi toplayıp piyasa araştırması yapılması konusunda herhangi bir sayısal sınır var mıdır? Tüm alımlar için en az 3 adet fiyat teklifi alınarak piyasa fiyat araştırması yapılması zorunlu mudur?

Piyasa fiyat araştırması açısından mevzuatta tanımlanan asgari teklif sınırı bulunmamaktadır.

Elektronik eksiltme yapılacak bir ihalede istekli tarafından eksiltme yapılmasa, sunulan ilk fiyat teklifi geçerli olur mu?

Elektronik eksiltmenin bulunduğu ihalelerde, eksiltmeye katılınmaması yahut eksiltmede bulunulmaması durumunda, ilk teklif fiyatı nihai teklif olarak geçerlidir.

Daha önce yurt içinde bitirmiş olduğumuz bir projenin iş deneyim belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) ilgili İdarece EKAP’a kaydedildi. Ancak elimizde imzalı mühürlü iş bitirme belgesi yok. Sadece EKAP'ta kayıtlı olarak var. Yurt içinde gireceğimiz 4734 sayılı Kanun’a tabi herhangi bir ihalede bu iş bitirme belgesini kullanmak istersek, Sunulmayacak Belgeler Tablosuna ilgili bilgileri girerek sadece bu formu sunmamız yeterli olur mu? İhale komisyonunun EKAP üzerinden ilgili tarih ve sayı ile yazmış olduğumuz iş bitirme belgesini görmesi yeterli oluyor mu? EKAP'tan kontrol amaçlı girip baktığım zaman iş bitirme belgesinde imza mühür gözükmüyor. Bu bir sorun olur mu?

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü yer almakta olup EKAP üzerinden teyit edilebilen belgeler açısından sunuluş şekli şartlarının aranmayacağı değerlendirilmektedir.

Hizmet alımı ihalelerinde iş deneyiminin tevsiki amacıyla yurtdışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen deneyim, aynı oranda yurtiçi için de geçerli olur mu? Örneğin yurt dışında bir firma için yapılan 500.000,00 TL’lik iş, yurtiçindeki idarelere yapılacak hizmet işi için de 500.000,00 TL olarak geçerli midir?

İş deneyim belgelerinde yer alan tutarlar açısından, işin yurt içinde yahut yurt dışında yapılmış olması açısından bir ayrım kamu ihale mevzuatında bulunmamaktadır.

EKAP’a yüklenilen iş deneyim belgeleri çıktı alınarak (kaşe ve imzasız olarak) ihalelerde kullanılabilir mi?

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü yer almakta olup EKAP üzerinden teyit edilebilen belgeler açısından sunuluş şekli şartlarının aranmayacağı değerlendirilmektedir.

E- eksiltme ve pazarlık ihalelerinde geçici teminatın %3’ününe denk gelen kısmının irat kaydedilmesinde ilk teklif mi yoksa son teklif mi hangisi baz alınarak teminat irat kaydedilir?

İsteklinin teminatının hesaplanması açısından dikkate alınması gereken teklif “nihai teklif” olmaktadır. Bu durumda, hangi usulde alım yapılırsa yapılsın, istekliler tarafından sunulan “son geçerli teklif” nihai teklif olarak dikkate alınmalı ve irat kaydedilecek geçici teminat hesabı bu teklif üzerinden yapılmalıdır.

14.01.2020 tarihinde geçekleştirilen Serbest Piyasadan Elektrik Alımı ihalesinin sözleşmesi ön mali kontrol sonrası en geç 15.02.2020 tarihinde imzalanacaktır. İhale sözleşme süresi 9 ay olup, elektrik alımı teslimat programı 01 Nisan - 31 Aralık arasını kapsamaktadır. Yapılan ihalede alınan birim fiyat mevcut kullanılan piyasa elektrik birim fiyatından daha düşük olduğundan kamu yarar göz önüne alınarak idare alım miktarında iş artışı yaparak, teslimat programını/sözleşme süresini de 10 ay yaparak alımı gerçekleştirebilir mi ?

İletmiş olduğunuz soru ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 26.2’nci maddesinde “26.2. Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir.” açıklaması yer almaktadır.

İhale sonrasında teklif verdiğimiz kalemlerin uhdemizde kalması durumunda sözleşme için davet edildiğimizde beraberimizde götürmemiz gereken evrakların listesini nereden temin edebiliriz?

Sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde ihale üzerinde kalan istekli 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu noktada, ihale dokümanında sözleşme aşamasında getirilecek belgelere yer verilmiş ise, bu belgelerin de sözleşmenin imzalanması aşamasında idareye sunulması gerekmektedir. Her ihale için sözleşme aşamasında sunulacak belgeler açısından o ihaleye özgü ihale dokümanının ilgili maddelerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Taşıt veya hizmet araçları alımı, mal alımı içerisine girer mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,  Hizmet : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri… ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla, taşıt ve hizmet araçlarının kiralanması işi hizmet alımı olarak, satın alınması işi mal alımı olarak değerlendirilmelidir.

Elektronik geçici teminat mektubu idari şartnamedeki asgari süreden daha uzun süreli alınabilir mi?

14.01.2020

Geçici teminat mektuplarının asgari geçerlilik tarihi idari şartnamelerde idareler tarafından belirlenmekte ve elektronik geçici teminat alınırken asgari sürenin altında belirleme yapılmasına izin verilmemektedir. Ancak geçerlilik tarihinin söz konusu süreden daha uzun belirlenebilmesi mümkün olup, bankalar tarafından bu duruma aykırı olarak yapılan uygulamaların Kurumumuz ile ilgisi bulunmamaktadır.

İhalenin ertelenmesi halinde elektronik geçici teminat mektubunun süresi nasıl uzatılabilir?

14.01.2020

Elektronik geçici teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına ilişkin olarak ise; ihale tarihinden önce süre uzatımı yapılmak isteniyor ise doğrudan bankaya başvuruda bulunulması, ihale tarihinden sonra süre uzatımı yapılması için ise öncelikle ilgili idareye başvuruda bulunulması, idare tarafından EKAP üzerinden geçici teminat mektubunun süresinin uzatılmasına ilişkin işlem yapılmasının ardından bankaya başvurulması gerekmektedir.

Kendi arsası üzerinde inşaat yapan müteahhit bu iş sonucunda iş deneyim belgesi alabilir mi?

06.01.2020

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, iş deneyim belgesi talebinde bulunan özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilerin, yaptıkları işi veya görevi tevsik etmek amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurularında dilekçelerine ekleyecekleri belgeler sayılmış olup anılan Yönetmelik hükmünde iş deneyim belgesi düzenlenmesi için işin bedel içeren noter onaylı sözleşme kapsamında yapılmış olması ön koşul olarak belirlenmiştir. Ancak, arsa sahibi ile yapı müteahhidinin aynı olduğu hallerde, yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı bir sözleşme düzenlenemeyeceğinden, bu durumlarda yukarıda aktarılan yönetmelik hükmü çerçevesinde bir iş deneyim belgesi düzenlenmesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

Özel sektörde %80’e ulaşan arsa paylı/kat karşılığı işlerde iş durum belgesi düzenlenebilir mi?

06.01.2020

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda ise “iş durum belgesinin” belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenleneceği hüküm altına alınmış olup iş deneyim belgesi talebinde bulunan yüklenicilerin, yaptıkları işi tevsik amacıyla başvurularında dilekçelerine ekleyecekleri belgeler Yönetmeliğin 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılmıştır.