Geçici 5 ve 6’ncı Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Düzenleyici Kurul Kararları Soru & Cevap

-

Geçici 5’inci Madde Uygulaması

Kapsam ve İstisnalar

4735 sayılı Kanun'un Geçici 5'inci maddesi uyarınca ek fiyat farkı verilmemesi yönünde idarenin takdir yetkisi var mıdır?

İdarenin ek fiyat farkı verilmemesi yönünde takdir yetkisi bulunmamaktadır.
(24/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/1)

4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki sözleşmelerde ek fiyat farkı verilebilir mi?

24/2/2022 tarihinden itibaren 120 gün içinde ilgili mevzuatında düzenleme yapılması halinde 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilebilir.
(24/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/2)

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda ek fiyat farkı verilebilir mi?

Kanunun 22 nci maddesine göre gerçekleştirilen alımlar için ek fiyat farkı verilemez.
(24/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/3)

KÖYDES uygulaması kapsamındaki sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanabilir mi?

4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşların köylerin altyapısının desteklenmesi projesi kapsamındaki sözleşmelere taraf olduğu dikkate alındığında, bahse konu sözleşmeler için ilgili mevzuatında düzenleme yapılması halinde ek fiyat farkı hesaplanabilecektir.
(24/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/18)

İdari yargı kararı ile ihalenin iptal edilmesi nedeniyle tasfiye edilen sözleşmelerde ek fiyat farkı verilebilir mi?

4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten (22/1/2022) önce, fesih veya tasfiye edilen sözleşmelerde ek fiyat farkı verilmeyeceği düzenlendiğinden idari yargı kararı ile ihalenin iptal edilmesi nedeniyle tasfiye edilen sözleşmelerde ek fiyat farkı verilmeyecektir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/8)

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında dış finansman yoluyla yaptırılan işler için Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gerekli olan düzenlemenin Kamu İhale Kurumu tarafından mı hazırlanacaktır?

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddenin (c) bendi kapsamındaki alımlar uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılmakta olup ihale ve sözleşme sürecine dair tatbik edilecek usul ve esaslar finansman anlaşmasında belirlenmektedir. Bu çerçevede söz konusu usul ve esaslar, Esasların “İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümler” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “ilgili mevzuat”a karşılık gelmektedir.
(06/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-114 sayılı Kurul kararı/3)

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinin, doğrudan veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamında aldığı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanır mı?

Bahse konu alımlarda Esasların 11 inci maddesi uyarınca 13/5/2022 tarihinden itibaren 30 gün içinde yüklenici konumundaki idarenin alımı yapan idareye yazılı olarak başvurması ve tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları kaydıyla ek fiyat farkı verilebilir.
(08/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-201/1 sayılı Kurul kararı ve Geçici 6 ncı maddenin uygulanmasına ilişkin 08/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-201/1 sayılı Kurul kararı)

01/07/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla fiyat farkı hesaplanan işlere de 4735 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesine göre ek fiyat farkı verilebilir mi?

4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatıldığı hallerde de Esaslarda belirtilen diğer koşulların sağlanması kaydıyla ek fiyat farkı verilebilir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/15)

Sözleşmesine göre iş bitim tarihinin 1/7/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında olduğu ancak işin tesliminin geciktiği işlerde gecikilen döneme ilişkin yükleniciye ek fiyat farkı verilebilir mi?

Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 1/7/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında olmakla birlikte gecikilen işlerde, gerçekleşmenin 1/7/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında olması kaydıyla, yüklenicinin geciktiği dönem için de ek fiyat farkı verilmesi gerekmektedir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/6)

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca feshedilen bir sözleşme kapsamında aynı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre ek fiyat farkı hesaplanır mı?

4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesine göre feshedilen bir sözleşme kapsamında aynı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre diğer şartları sağlaması kaydıyla ek fiyat farkı hesaplanması gerekmektedir.
(26/07/2022 tarihli ve 2022/DK.D-268 sayılı Kurul kararı/1)

Başvuru Usulü ve Süreler

Esaslar yayımlanmadan önce Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin Esasların yürürlüğe girdiği tarihten (24/2/2022) itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması gerektiği dikkate alındığında, 28/3/2022 tarihinde başvuruda bulunan yüklenicinin başvurusunun süresi içerisinde yapılmış mıdır?

Esasların yürürlüğe girdiği tarihi (24/2/2022) takip eden otuzuncu gün (26/3/2022 Cumartesi günü) hafta sonu tatiline rastladığından, ek fiyat farkı hesaplanması için yüklenicinin idareye başvuracağı son tarih olarak Esasların yürürlüğe girdiği 24/2/2022 tarihinden sonraki otuzuncu günü takip eden ilk işgünü olan 28/3/2022 tarihinin (Pazartesi günü) alınması gerekmektedir.
(06/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-114 sayılı Kurul kararı/1)

Yüklenici tarafından ek fiyat farkı için sunulan başvuru dilekçelerinde 1/7/2021 ¬ 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen imalatlara ilişkin hakedişlerin bir kısmının açıkça ifade edilerek ek fiyat farkı talebinde bulunulduğu durumlarda, başvuru dilekçelerinde açıkça talep edilmeyen ancak 1/7/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen imalatlara ilişkin hakedişler için de ek fiyat farkı hesabı yapılabilir mi?

Ek fiyat farkı hesabı için yüklenicinin yazılı başvurusu zorunlu olup yukarıda yer verilen hükümler karşısında, yüklenicinin talebine bağlı kalınarak ek fiyat farkı hesabının yapılması gerektiği, bu itibarla 1/7/2021 ­ 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen imalatlara ilişkin hakedişler için yüklenicinin talepte bulunulmadığı hallerde, talepte bulunulmayan kısımlar açıkça anlaşılıyorsa bu kısımlar için ek fiyat farkı hesabının yapılması mümkün olmamaktadır.
(13/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-129 sayılı Kurul kararı/5)

Esasların yürürlüğe girdiği 24/2/2022 tarihinden önce ek fiyat farkı verilmesi konusunda idarelere yapılan yüklenici başvuruları için anılan Esaslar kapsamında ek fiyat farkı hesaplanabilir mı?

Esasların dayanağı olan 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.” şeklinde yer alan hükme istinaden anılan hükmün yürürlüğe girdiği 22/1/2022 tarihinden sonra olmakla birlikte Esasların yürürlüğe girdiği tarih olan 24/2/2022 tarihinden önce yapılan başvuruların Esaslar kapsamında dikkate alınması gerekmektedir.
(28/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-145 sayılı Kurul kararı/2)

Yüklenicinin ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin başvuru dilekçesinde, ihale adı ile ihale kayıt numarasının birbiriyle örtüşmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınır mı?

Başvuru dilekçesinde işin adı ve ihale kayıt numarası gibi bilgilerde eksiklik bulunması durumunda söz konusu eksikliğin esasa etkili olup olmadığı yönünden bir değerlendirme yapılmasının 4735 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesinin amacı ve gerekçesi bakımından uygun olacağı değerlendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle yüklenicinin ek fiyat farkı hesaplanması yönünde idareye yaptığı başvuru kapsamında Esasların ilgili maddelerinde yer verilen koşulları haiz olan ve idarenin tarafı olduğu bir sözleşmenin bulunması halinde tali nitelikteki eksiklikler ihmal edilebilecektir.
(08/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-201 sayılı Kurul kararı/4)

Fiyat Farkı Hesaplamaları

Hakedişlerin aylık olarak düzenlenmediği işlerde ek fiyat farkı hesabına esas olarak hangi ayın endeksi kullanılmalıdır?

İdareler tarafından 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında imalatın/işin/teslimatın fiili olarak gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilerek, imalatın/işin/teslimatın fiili gerçekleştirildiği ayın endeksinin kullanılması gerekmektedir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/4)

Yüklenicinin kusuruna dayalı olarak iş programına uyulmayan işlerde ek fiyat farkı hesabına esas olarak hangi endeks kullanılmalıdır?

Ek fiyat farkı hesaplamalarında, sözleşmelerin 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlarının iş veya teslim programına uygun olması şartı aranmayacağı, doğrudan imalatın/işin/teslimatın gerçekleştirildiği ayın endekslerinin dikkate alınması germektedir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/5)

Ek fiyat farkı ödenmelerinde normal fiyat farkı hesaplamalarında uygulanan kesintiler uygulanacak mıdır? Ödemelerde Katma Değer Vergisi (KDV) ödenecek midir?

Fiyat farkları da dâhil olmak üzere yüklenicinin yaptığı tüm işler ile ihzarattan doğan alacakları geçici hakediş raporları ile ödenmektedir. Bu çerçevede, ek fiyat farkı da bir hakedişe dayalı olarak ödeneceğinden normal fiyat farkı hesabındaki tüm kesintilerin yapılması ve ek fiyat farkı hesabının KDV hariç hesaplanarak KDV tutarının sonradan eklenmesi gerekmektedir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/8)

Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gerçekleştirilen kısımlar” ifadesinden hakediş ödemesi mi yoksa imalatın yerinde gerçekleşme durumu mu anlaşılması gerekir?

Anılan fıkrada yer alan “gerçekleştirilen kısımlar” ifadesinden, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında sözleşme konusu iş kapsamında iş/imalat/teslimat programına uygunluk şartı aranmaksızın yüklenici tarafından fiili olarak yapılan iş, imalat ve/veya teslimat miktarının anlaşılması gerekmektedir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/14)

4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca, %80’den daha düşük bir bedelle tamamlanan ve yüklenici kârına karşılık işin %80’i ile işin tamamlandığı bedel arasındaki farkın %5’inin ödendiği işlerde, ödenen bu bedele ilişkin olarak ek fiyat farkı verilebilir mi?

Ek fiyat farkının 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak hesaplanacağının belirtildiği, buna karşın iş eksilişi durumunda verilen %5’lik ödemenin fiilen bir imalata karşılık olarak verilmediği, ek fiyat farkının kanun ile getirilen istisnai bir düzenleme olduğu dikkate alınarak, söz konusu ödeme için ek fiyat farkı hesaplanmaması gerekmektedir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/7)

Esasların 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Hesaplama sonucunda ek fiyat farkının eksi (­) çıkması durumunda hakedişten kesinti yapılmaz.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm ile toplam ek fiyat farkının eksi (­) çıkması durumu mu yoksa ay bazında eksi (­) çıkması durumu mu kastedilmektedir?

Esasların 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yapım işleri ile mal ve hizmet alımı sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesabının aylar itibarıyla yapılmasının öngörüldüğü dikkate alındığında, Esasların 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hesaplama sonucunda ek fiyat farkının (-) eksi çıkması durumunda hakedişten kesinti yapılmaz.” hükmünden, aylık bazda yapılan ek fiyat farkı hesaplaması sonucunun eksi (-) çıkması durumunun anlaşılması gerekmektedir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/9)

Sözleşmesinde “fiyat farkı hesaplanmayacaktır” hükmüne ek olarak, gerek idareden kaynaklanan nedenlerle gerekse mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde uzatılan süreye ilişkin fiyat farkı hesabı yapılacağına ilişkin hükmün yer aldığı ve uygulamada süre uzatımının verildiği yapım işi ile hizmet alımı sözleşmelerinde ek fiyat farkı hesabında hangi E katsayısının esas alınması gerekir?

Sözleşmesinde, fiyat farkı hesaplanmayacağına ilişkin hüküm bulunan ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilen ve uzatılan süre boyunca fiyat farkı hesabı yapılmış olan yapım işleri ve hizmet alımı sözleşmelerinde, fiyat farkı hesabı yapılan dönem için E katsayısının 0,41; fiyat farkı hesabı yapılmayan dönem için ise E katsayısının 0,56 olarak esas alınması gerekmektedir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/10)

İhale dokümanında fiyat farkı hesabına esas olarak ilgili formüldeki, diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayının (b5) “1” olarak belirlendiği durumlarda, ek fiyat farkı hesabında hangi (E) katsayısının kullanılması gerekir?

İhale dokümanında fiyat farkı hesabında kullanılacak girdilerin ağırlık oranlarına ilişkin temsil katsayısı/katsayıları ile ilgili TÜİK endeksi/endekslerinin belirlendiği sözleşmelerde, ek fiyat farkı hesabında (E) katsayısının 0,33 olarak dikkate alınması gerekmektedir.
(13/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-129 sayılı Kurul kararı/3)

Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında olmakla birlikte, gecikmeli (cezalı) çalışılan sözleşmelerde ek fiyat farkı hesabı yapılırken güncel endeks olarak, sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarihteki endeksin mi yoksa gecikmeli (cezalı) çalışılan dönemdeki uygulama ayı endeksinin mi esas alınması gerekir?

Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında olmakla birlikte gecikilen işlerde, gerçekleşmenin 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında olması kaydıyla, yüklenicinin geciktiği dönem için de ek fiyat farkı verilmesi gerektiği, ek fiyat farkı hesaplamalarında güncel endeks olarak, doğrudan imalatın/işin/teslimatın fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinin dikkate alınması gerekmektedir.
(28/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-145 sayılı Kurul kararı/6)

1/7/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlerde iş artışı kapsamında yapılan imalatlar için de ek fiyat farkı verilebilir mi?

Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kapsamdaki sözleşmelerin 1/7/2021-31/12/2021 tarihleri arasında iş artışı dahil gerçekleştirilen kısımları için, Esaslarda belirtilen diğer koşulların sağlanması kaydıyla ek fiyat farkı verilmesi gerekmektedir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/1)

Mal Alımları

Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) alımlarında ek fiyat farkı verilebilir mi?

CNG alımı sözleşmeleri için Esaslarda belirtilen diğer koşulların sağlanması halinde ek fiyat farkı verilebilecektir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/13)

Sözleşmesine göre teslim süresi ihale tarihinden sonra 60 takvim günlük süreden kısa olan mal alımlarında, yüklenici kusuruna bağlı olarak teslimatın 60 takvim günlük süreden sonra gerçekleşmesi durumunda ek fiyat farkı hesaplanacak mıdır?

Ek fiyat farkı esaslarının kapsamında olmayan bir sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan sebeplerle teslim süresi 60 takvim gününün üzerine çıkartılarak ek fiyat farkı ödenebilecek mal alımları kapsamına giremeyeceğinden ek fiyat farkı hesaplaması yapılmamalıdır.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/9)

Esaslarda, ihale tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre 60 takvim günü ve daha az olan mal alımlarında ek fiyat farkı hesaplanmayacağının hükme bağlandığı, malın teslim edilen tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre hesaplanırken, bu sürenin başlangıç günü olarak ihale tarihinin mi yoksa ihale tarihini izleyen günün mü esas alınması gerekmektedir?

Esaslarda sürenin gün olarak belirlendiği dikkate alınarak, somut olayda Türk Borçlar Kanununun ilgili hükmünün kıyasen uygulanması sonucunda, 60 günlük süreninin hesabında ihale tarihinin hesaba katılmaması gerektiği, daha açık bir ifadeyle, sürenin ihale tarihini izleyen günden itibaren başlaması gerekmektedir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/14)

Mal alımlarında ek fiyat farkı hesabında yüklenicinin malı ihale dokümanında belirtilen teslim tarihinden önce teslim etmesi durumunda, 60 günün hesabında fiili teslim tarihinin mi yoksa ihale dokümanında belirtilen teslim tarihinin mi dikkate alınması gerekir?

Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “teslim tarihi” ifadesinden sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin, kısmi teslim yapılan alımlarda ise sözleşmeye göre kısmi teslimatın yapılması gereken tarihin anlaşılması gerekmektedir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/11)

Esaslarda, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen mal alımlarında ek fiyat farkı hesabında kullanılan “A1” değişkenine ilişkin bir tanıma yer verilmediği, Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslardaki A1 tanımına göre doğalgaz alımları için ihale tarihinin içinde bulunduğu aydaki endeksin esas alınacağı, bu durumda fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen ve 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen doğalgaz alımlarında temel endeks olarak ihale tarihinin içinde bulunduğu endeksin mi yoksa 2021 yılı Haziran ayına ait endeksin mi esas alınması gerekir?

1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayına ait endeksin temel endeks olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
(13/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-129 sayılı Kurul kararı/4)

Sözleşme fiyatına aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, trafo kaybı ile yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatlara göre faturalara eklenen tüm bedeller dahil, KDV hariç olan birim fiyatlı elektrik alımı sözleşmelerinde, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmayacağı düzenlenmiş olması halinde, Esasların 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre ek fiyat farkı hesaplanırken ilgili formülün bir girdisi olan sözleşme fiyatı (B) için sadece aktif enerji bedelinin mi yoksa tüm bedeller dahil sözleşme birim fiyatının mı esas alınması gerekir?

Belirtilen sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanırken ilgili formülün sözleşme fiyatı (B) girdisi için tüm bedeller dâhil sözleşme birim fiyatının esas alınması gerekmektedir.
(28/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-145 sayılı Kurul kararı/3)

Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanmasına dair hüküm bulunmayan elektrik alımları için ek fiyat farkının, Esasların 7 nci maddesine göre mi yoksa EPDK tarafından yayımlanan fiyatlar esas alınarak mı hesaplanması gerekir?

Bu tür alımlarda, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmayacağı düzenlenen diğer alımlarda olduğu gibi Esasların 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde ek fiyat farkı hesaplanması gerekir.
(28/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-145 sayılı Kurul kararı/4)

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmemekle birlikte, elektrik için teklif edilen birim fiyatın sabit fiyat yerine “Piyasa Takas Fiyatı”na bağlı olarak teslim tarihindeki güncel fiyata göre ödendiği elektrik enerjisi alımı sözleşmelerinde, ek fiyat farkı verilecek midir?

Bu kapsamdaki sözleşmelerde Esaslardaki kabuller, ek fiyat farkı verilmesindeki amaç ve eşitlik ilkeleri dikkate alınarak ek fiyat farkı hesaplanmaması gerekmektedir.
(28/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-145 sayılı Kurul kararı/5)

Sözleşme konusu malın fiilen kullanılabilmesi için ayrıca montaj/kurulum/birleştirme vb. işlemin yapılmasının zorunlu olduğu ve/veya bünyesinde farklı parça/bileşenler bulundurmakla birlikte bir bütün olarak ürün seti şeklinde ihalesi gerçekleştirilen mal alımı sözleşmelerinde, ek fiyat farkı hesabına esas uygulama ayının tespitinde dikkate alınması gereken fiili teslim tarihinin ne olması gerekir?

Sözleşmesinde ara teslimat ve buna istinaden ara ödeme yapılacağına ilişkin hüküm bulunmaması koşuluyla;

a)Sözleşme konusu malın fiilen kullanılabilmesi için ayrıca montaj/kurulum/birleştirme vb. işlemin yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, söz konusu montaj/kurulum/birleştirme vb. işlem sonrasında yüklenici tarafından malın fiilen kullanılabilir halde teslim edildiği tarihin,

b)Bünyesinde farklı parçalar/bileşenler bulundurmakla birlikte bir bütün olarak ürün seti şeklinde ihalesi gerçekleştirilen mal alımı sözleşmelerinde, söz konusu parça/bileşenlerin farklı tarihlerde idareye teslim edilmesi halinde, en son parça/bileşenin teslim edildiği tarihin,

Teslimatın fiili olarak gerçekleştiği tarih olarak kabul edilmesi, güncel endekse esas uygulama ayının belirlenmesinde de bu tarihin esas alınması gerekmektedir.
(24/08/2022 tarihli ve 2022/DK.D-308 sayılı Kurul kararı/1)

Hizmet Alımları

Proje hizmet alımı işlerinde ek fiyat farkı verilebilir mi?

Mimarlık ve mühendislik gibi danışmanlık hizmetlerine ilişkin proje hazırlama işlerinin teknik niteliği haiz olduğu dikkate alındığında gerek kamu ihale mevzuatının gerekse de 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin uygulanması bakımından fikrî ve güzel sanatlara yönelik hizmetler kapsamında değerlendirilemeyerek ek fiyat farkı hesabı yapılabilecektir.
(13/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-129 sayılı Kurul kararı/2)

Yazılım ve donanım hizmet alımı sözleşmeleri, Esaslar çerçevesinde fiyat farkı verilebilecek hizmet alımları içerisinde değerlendirilir mi?

Esasların “Hizmet alımlarında ek fiyat farkı hesabı” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında Esaslar kapsamında ek fiyat farkı hesaplanmayacak hizmet alımları düzenlenmiş olup bahse konu hizmet alımı anılan fıkra kapsamında olmadığından ek fiyat farkı verilebilecektir.
(13/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-129 sayılı Kurul kararı/6)

Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre ek fiyat farkı hesaplamasında kullanılan formülün bir girdisi olan a1 katsayısının belirlenmesinde esas alınacak işçilik için sadece işçilik modülü üzerinden hesaplanan işçilik, fazla çalışma ve dini ve milli bayramlar ve genel tatil günü ücretlerinin mi, yoksa bu teklif kalemleri dışında işçilik modülü üzerinden hesaplanmamasına karşın idarelerce yapılan ihaleler sonucu imzalanan sözleşmeler uyarınca işçiye ödenmek üzere yükleniciye ödenen dış görev harcırahı veya konaklama bedeli gibi işçilik tanımı içinde yer alabilecek kalemlerin de mi dikkate alınması gerekir?

a1 katsayısı belirlenirken ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dâhil) üzerinden hesaplanan brüt maliyetin yanında diğer sabit katsayıların kapsamında bulunmayan görev yollukları dâhil nakdi/ayni giderler (yemek, yol bedeli vb.) gibi işçilikle ilişkili giderlerin de dikkate alınması gerekmektedir.
(28/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-145 sayılı Kurul kararı/1)

Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre ek fiyat farkı hesabı yapılan hizmet alımlarında, kâr ve genel gider tutarının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmediği durumlarda, aynı Esasların 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca sözleşmede belirlenmemiş olan a1 katsayısının tespitine yönelik olarak hesaplama yapılırken kâr ve genel gider hariç tutarlar ne şekilde belirlenecektir?

a1 katsayısı belirlenirken;
a) Kâr ve genel gider hariç yaklaşık maliyet tutarı bakımından, yaklaşık maliyetin %7 oranında yüklenici kârı içerdiğinin kabul edilmesi, genel giderin de personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi dikkate alınarak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında ilgili mevzuatına göre hesaplama yapılarak tespit edilmesi,
b) Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin yaklaşık maliyetteki kâr ve genel gider hariç tutarı bakımından ise 28/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-145 sayılı Kurul kararının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
(08/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-201 sayılı Kurul kararı/5)

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmayan ancak tam zamanlı çalıştırılacak personel sayısının dokümanda belirlendiği ve sadece işçilik gideri için fiyat farkı hesaplanmasının öngörüldüğü ve birim fiyatın personel giderleri de dâhil edilerek tek bir iş kalemi üzerinden teklif alındığı hizmet alımlarında, asgari ücretten kaynaklanan fiyat farkının normal fiyat farkı hesabı kapsamında ödenmiş olduğu hususu göz önünde bulundurularak, mükerrer ödemeye (asgari ücretten kaynaklanan fiyat farkı) neden olmamak amacıyla ek fiyat farkı hesabının Esasların 6 ncı maddesinin hangi fıkrası dikkate alınarak yapılması gerekmektedir?

İhale dokümanında sadece Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde ek fiyat farkı hesabının, Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılması gerekmektedir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/3)

Danışmanlık hizmet alımı ihalelerine ilişkin bazı sözleşmelerde fiyat farkının, Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesine göre a2 katsayısı üzerinden, bazılarında ise Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre hesaplanacağının düzenlendiği, salt a2 katsayısı üzerinden hesaplama yapılacağı düzenlenen sözleşmelerde, yıl içindeki işçilik ücretleri değişmediğinden, ek fiyat farkı tutarının sıfır (Fe=0) çıktığı, Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesi üzerinden fiyat farkı verilen sözleşmelerde de a1’in 1 olarak kabul edildiği durumlarda ek fiyat farkı tutarının sıfır (Fe=0) çıktığı, Esaslarda danışmanlık hizmet alımlarında ek fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği dikkate alınarak, ek fiyat farkı hesabının ne şekilde yapılacaktır? Teklif edilen brüt ücret ile birlikte fiyat farklarının da teknik personele yansıtılması gerektiğine ilişkin hükümlerin yer aldığı sözleşmelerde, ek fiyat farkına ilişkin bu yönde bir hükmün yer almadığı dikkate alınarak, verilecek ek fiyat farkının teknik personele yansıtılması gerekir mi?

Esasların 6 ncı maddesinde hizmet alımlarında ek fiyat farkı hesabına ilişkin hükümlere yer verildiği, danışmanlık hizmet alımlarına ilişkin ek fiyat farkı hesabının da bu maddeye göre yapılması gerektiği, ilgili maddedeki hükümler dikkate alındığında, a2 katsayının 1 olarak belirlendiği sözleşmeler (a2=1) ile a1 katsayısının 1 olarak belirlendiği sözleşmelerde (a1=1),  ek fiyat farkı olarak verilecek tutarın sıfıra eşit çıktığı, bu durumda ek fiyat farkı kapsamında herhangi bir ödeme yapılmasının söz konusu olmayacağı, ek fiyat farkı hesabı sonucunda bir ödemenin yapılmasının söz konusu olması durumunda, bu ödemenin teknik personele yansıtılıp yansıtılmaması konusunun ise Esaslarla ilgili bir husus olmayıp ilgili sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması ile ilgili bir husus olduğu anlaşılmaktadır. (30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/13)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan puan birimleri üzerinden ihale edilen hizmet alımlarından, ihale dokümanında SUT puanlarında değişiklik yapıldığında ödemelerin ihale tarihinde değil, ilgili (işin yapıldığı) ayda geçerli olan puanlar üzerinden gerçekleştirileceğinin belirtildiği işler için 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar kapsamında ek fiyat farkı hesabı yapılır mır?

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda SUT’ta yer alan puan birimleri üzerinden ihale edilen hizmet alımlarından, ihale dokümanında SUT puanlarında değişiklik yapıldığında ödemelerin ihale tarihinde değil, ilgili (işin yapıldığı) ayda geçerli olan puanlar üzerinden gerçekleştirileceğinin belirtildiği işler için ek fiyat farkı hesabı yapılmasına ilişkin bir düzenlemeye ve formüle yer verilmeyerek söz konusu işlere ilişkin sözleşmeler kapsam dışında bırakıldığından, anılan sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanması mümkün değildir.
(24/08/2022 tarihli ve 2022/DK.D-308 sayılı Kurul kararı/2)

Yapım İşleri

Yapım işinin tamamlanabilmesi için yasal iş artışı sınırının üzerinde artış yapılması gerektiğinin anlaşılması üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesine istinaden tasfiye edilen yapım işi sözleşmeleri için Esaslar kapsamında ek fiyat farkı hesaplanabilir mi?

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca tasfiye edilen sözleşmelerde parasal gerçekleşme bakımından ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı bu yönüyle bahse konu sözleşmelerin Esasların 2 nci maddesinde belirtilen tasfiye edilmiş sözleşmeler kapsamında olmadığı dikkate alındığında bu sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanması gerekir.
(28/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-145 sayılı Kurul kararı/8)

Yapım işine ilişkin sözleşmenin yüklenici tarafından eksik veya kusurlu bir şekilde ifa edilmesi üzerine eksik veya kusurlu ifa edilen kısmın yüklenicinin nam ve hesabına ifa edilmesini teminen ikinci bir ihaleye konu edildiği durumlarda, ikinci ihaleye ilişkin sözleşmede ek fiyat farkı hesabı yapılır mı?

İhalenin hangi amaçla yapıldığından bağımsız olarak, 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve Esaslarda belirtilen şartları sağlayan her sözleşme için ek fiyat farkı hesabının yapılması gerekmektedir.
(18/05/2022 tarihli ve 2022/DK.D-169 sayılı Kurul kararı/3)

Yapım işlerinde all-risk (bütün riskler) sigorta bedelinde ek bedel talep edilecek midir?

Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılmasının ve/veya sigorta süresinin uzatılmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında, ek fiyat farkı olarak ödenecek bedelden kaynaklanan hakedişlerdeki artış tutarı için de sigorta bedelinin arttırılması gerekmektedir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/10)

Kesin hakedişi yapılmış olan işlerde ek fiyat farkı hesaplanması durumunda, ödeme için hangi formatta belge düzenlenmelidir? Düzenlenecek evrakın hakediş formatında olması gerekir mi?

Mevzuata uygun olarak kesin hakedişi yapılmış olan bir yapım işinde ek fiyat farkına konu olabilecek (1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasındaki dönemde) bir imalatın olamayacağı anlaşılmaktadır. Öte yandan, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere geçici kabulden sonra kesin kabule kadar ek geçici hakediş raporu düzenlenmesinin mümkün olup bunun haricindeki ödeme belgelerine ilişkin olarak mali mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması gerekmektedir. (24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/11)

Bir iş kalemi için, 01/07/2021-31/12/2021 tarih aralığında düzenlenen birden fazla hakedişte, “revize birim fiyat” hesaplanması durumunda ek fiyat farkı nasıl hesaplanmalıdır?

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28.2 nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 52 nci maddesi uyarınca revize birim fiyat hesabına giren iş kalemi için sözleşme sürecinde imalat miktarı artmaya devam ettikçe iş kaleminin revize birim fiyatı düşecek, dolayısıyla revize birim fiyat hesabının toplam artış miktarı üzerinden yapılması ve revizeye giren toplam miktarın da hesaplanan nihai revize birim fiyat üzerinden ödenmesi gerekecektir. Bu çerçevede revize birim fiyat hesaplanan iş kalemleri için yapılacak ek fiyat farkı hesabında revizeye giren imalat miktarı için nihai (son) revize birim fiyatın kullanılması gerekmektedir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/12)

Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin dokuzuncu fırkasında “Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalatın miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm çerçevesinde kesin hesap neticesindeki imalat artış ve azalışlarında, imalatın ne zaman yapıldığı tespit edilebiliyorsa ek fiyat farkı hesabında sonradan düzeltme yapılabilir mi?

Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasına göre 1/7/2021-31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için, Esaslarda belirtilen diğer koşulların sağlanması kaydıyla ek fiyat farkı hesaplanabilecektir. Bu itibarla, birim fiyatlı yapım işleri sözleşmelerinde, kesin hesap neticesindeki imalat artış ve azalışlarında, imalatın ne zaman yapıldığı tespit edilebiliyor ise, imalatın yapıldığı tarihin 1/7/2021-31/12/2021 tarihleri arasında olması halinde ek fiyat farkı hesaplamasında gerekli düzeltmeler yapılabilir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/12)

01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlara ilişkin şantiye defteri, iş programı ve benzeri kanıtlayıcı belge bulunmaması halinde, sözleşme fiyatları ile yapılan iş miktarları ve takvim günü sayıları kullanılarak enterpolasyon yöntemiyle ayrıştırma yapılabilir mi?

Gerekli belgelerin düzenlenmemiş olması durumunda, çalışılan (hakediş konusu imalatların gerçekleştirildiği) toplam gün sayısı ve hakediş tutarı esas alınarak hesaplanacak bir (1) çalışma gününe tekabül eden hakediş tutarı üzerinden enterpolasyon yöntemi ile her bir takvim ayına ait hakediş tutarı belirlenebilecek ve ek fiyat farkı hesabı ilgili aya ait endeks ile bu şekilde bulunan hakediş tutarı üzerinden yapılabilecektir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/6)

Muhtelif Hususlar

Ek fiyat farkı hesaplanması talebiyle başvuruda bulunan yüklenicinin başvuruya konu ihale kapsamında yasaklanması durumunda, ek fiyat farkı ödenir mi?

Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler uyarınca bir sözleşme kapsamında ek fiyat farkı hesaplanabilmesinin, sözleşmenin 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam ediyor olması veya anılan tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılması koşullarına bağlı olduğu dikkate alındığında sözleşmenin 22/1/2022 tarihinden önce yasak fiil veya davranışlar nedeniyle feshedilmiş olması halinde ek fiyat farkı hesaplanamayacaktır. (08/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-201 sayılı Kurul kararı/2)

Ek fiyat farkı kapsamında yapılacak ödemeler, ilgili işe/alıma ait sözleşmede belirtilen ödeme koşulları dikkate alınarak mı yapılacaktır?

Esaslarda, hesaplanan ek fiyat farkının ödeme sürecine dair herhangi bir hükme yer verilmemiş olup ödeme sürecine ilişkin olarak sözleşme ve diğer mevzuat hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/5)

4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca alt yüklenicilere de ek fiyat farkı verilebilir mi?

Ek fiyat farkı ödemelerinin alt yüklenicilere yansıtılıp yansıtılmayacağı hususunun taraflarca, alt yüklenicilik sözleşmesinin ilgili hükümleri ile varsa ilgili mevzuatındaki hükümlere göre sonuçlandırılması gerekmektedir.
(13/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-129 sayılı Kurul kararı/1)

Ek fiyat farkı için ek kesin teminat alınmalı mıdır? Ek kesin teminat alınması durumunda geçici kabulü yapılmış işlerde hangi oranda ek kesin teminat alınmalıdır? Sözleşmesine göre fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen ancak ek fiyat farkı verilecek işlerde fiyat farkı için ek kesin teminat alınmalı mıdır?

4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca yapılacak ek fiyat farkı hesabına esas olarak, sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanmasının öngörülüp öngörülmediğine bakılmaksızın aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6’sı oranında ek kesin teminat alınması gerekmektedir. Ayrıca fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminatın hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilmektedir. Ek fiyat farkı hesaplamaları geçici kabulü yapılmış olan işler için de yapılabileceğinden, anılan işler kapsamında yüklenicinin teminat süresindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyebileceği hususu göz önünde bulundurularak ek kesin teminat alınması gerekmektedir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/7)

Sözleşmenin Devri

Esasların “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, devre ilişkin hususları düzenleyen ikinci fıkrada geçen “devam eden” işler ibaresinden, yapım işlerinde sözleşmenin imzalanmış olması mı yoksa yer tesliminin yapılmış olması mı kastedilmektedir?

Anılan ibareden sözleşmenin imzalanmış olmasının anlaşılması gerekmektedir. Bu itibarla, sözleşmesi imzalanmış ancak yer teslimi yapılmamış işlerde de sözleşme devredilebilecektir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/16)

Sözleşmelerin devredilmesi halinde devir sözleşmesinde noter onayı aranmalıdır mıdır?

Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümlerine göre, gerçekleştirilecek devirlerin geçerlilik şeklinin devredilecek sözleşmenin ihale dokümanında öngörülen geçerlilik şekline tabi olduğu dikkate alındığında ilk sözleşmede noter onayı bulunması halinde devir sözleşmesinin de noter onaylı olması gerekmektedir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/16)

Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda aranacak yeterlik kriterleri sözleşme bedeli üzerinden mi devredilen kısım üzerinden mi aranacaktır?

Sözleşmeyi devralacakların ilk sözleşme bedeli üzerinden belirlenecek yeterlik kriterlerini haiz olması gerekmektedir.
(24/03/2022 tarihli ve2022/DK.D-94 sayılı Kurul kararı/17)

Sözleşmenin devri kapsamında devralan yüklenici ile idare arasında yapılacak yeni sözleşmede damga vergisi alınacak mıdır?

4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca Esaslar kapsamında devredilecek sözleşmelerde damga vergisi alınmayacaktır.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/2)

Devredilen sözleşmelerde kesin teminat tutarının, sözleşmenin devredildiği tarih itibarıyla ifa edilmeyen kısım üzerinden mi yoksa sözleşmenin tamamı üzerinden mi alınması gerekir?

Sözleşmeyi devralan kişinin, sözleşmeyi her türlü hak ve borcu ile birlikte devraldığı dikkate alındığında, devralan yüklenicinin devreden yüklenici tarafından idareye verilmesi gereken kesin/ek kesin teminat tutarı kadar teminat vermesi gerekmektedir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/4)

4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında bir işi devralan yüklenicinin aynı madde kapsamında ikinci bir işi devralması mümkün müdür?

Esaslardaki diğer koşulların sağlanması şartıyla geçici 5 inci madde kapsamında bir sözleşmeyi devralan yüklenicinin ikinci bir sözleşmeyi devralması hususunda herhangi bir kanuni engel bulunmamaktadır.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/15)

Esaslar kapsamında sözleşmenin devredilmesi aşamasında, bilanço ve gelir tablolarının ihalenin ilan tarihi baz alınarak mı güncellenmesi gerekir?

Esasların 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacağından, devralan yüklenicinin devir tarihi itibarıyla ekonomik ve mali yeterlik dâhil yeterlik şartlarını sağlaması gerektiği, bu çerçevede iş hacmi ve iş deneyimi gibi parasal yeterlik kriterlerinin tevsikine yönelik sunulan belgelerdeki tutarların devir tarihi itibarıyla yayımlanmış en güncel endeks esas alınarak güncellenmesi gerekmekte olup bilanço için ise böyle bir durumun söz konusu olmadığı dikkate alındığında devir tarihi ihale tarihi olarak kabul edilip mevzuatta bilanço yeterliliğinin tevsikine ve değerlendirilmesine ilişkin kurallar doğrultusunda hareket edilmelidir.
(30/03/2022 tarihli ve 2022/DK.D-101 sayılı Kurul kararı/17)

Esaslar çerçevesinde bir yüklenicinin sözleşmesini, kendisinin de ortakları arasında yer alacağı bir ortak girişime devretmesi mümkün müdür? Devir işleminin mümkün olması halinde ortak girişimin hangi yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi gerekir?

Yüklenicinin sözleşmesini, kendisinin de ortakları arasında yer alacağı bir ortak girişime devretmesi mümkündür.

Diğer taraftan, devredilecek sözleşmenin yüklenicisi devralacak ortak girişimde de yer alacağından (devreden) yüklenici için bir yeterlik değerlendirmesine gerek olmadığı, ortak girişimin diğer ortağı/ortakları için ise ilk ihaledeki yeterlik şartlarının (iş hacmi, iş deneyimi gibi parasal yeterlik kriterleri için ortak girişimindeki hisse oranları itibarıyla) sağlanması gerekmektedir.
(28/04/2022 tarihli ve 2022/DK.D-145 sayılı Kurul kararı/7)

Esaslar kapsamında yüklenicinin iş ortaklığı olduğu bir sözleşme kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olan ortaklardan biri üzerine devredilebilir mi?

Devredilemez.
(08/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-201 sayılı Kurul kararı/3)

Devredilen sözleşmelerde sözleşmeyi devralan yükleniciden alınacak kesin teminatın, devreden yüklenicinin teminat verdiği tarihten sözleşmenin devredildiği tarihe kadar güncellenmesi gerekir mi? Kesin teminatın güncellenmeksizin alınması ve devir sonrasında teminatın gelir kaydedilmesi gereken bir durumun da ortaya çıkması halinde 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca güncellenecek teminatlarda hangi tarih esas alınmalıdır?

Sözleşmenin devrinde devralan yüklenici tarafından kesin teminat olarak;

  1. a) Devreden yüklenicinin kesin teminat ve ek kesin teminat tutarı ile bu teminatların verildiği tarihten devir tarihine kadar güncellenmiş bedeli kadar kesin teminat verilebileceği gibi,
  2. b) Devralan yüklenici tarafından devreden yüklenicinin verdiği kesin ve ek kesin teminat tutarı kadar kesin teminatın devir tarihi itibarıyla güncellenmeksizin de verilebilecektir.

Ancak, devir sonrasında teminatın gelir kaydedilmesinin gerekmesi halinde; (a) bendine göre kesin teminat veren yüklenicinin teminatının güncellenmesinde, devir kapsamında kesin teminatı idareye verdiği tarihin esas alınması, (b) bendine göre kesin teminat veren yüklenicinin kesin teminatının güncellenmesinde ise devreden yüklenicinin kesin ve ek kesin teminatı idareye verdiği tarihin esas alınması gerekmektedir.
(18/05/2022 tarihli ve 2022/DK.D-169 sayılı Kurul kararı/2)

4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca devredilen sözleşmelerde ek fiyat farkı sözleşmeyi devreden yükleniciye mi yoksa devralan yükleniciye mi ödenecektir?

Ek fiyat farkının edimi bizzat gerçekleştiren ve sözleşmeyi devreden yükleniciye ödenmesi gerekmektedir.
(18/05/2022 tarihli ve 2022/DK.D-169 sayılı Kurul kararı/1)

-

Geçici 6’ncı Madde Uygulaması

Kapsam

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 nci maddesi uyarınca görüş talep edilen konular ile ilgili alınan Kamu İhale Kurulu kararlarının, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar kapsamındaki uygulamalar bakımından geçerli midir?

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 nci maddesi uyarınca görüş talep edilen konular ile ilgili alınan Kamu İhale Kurulu kararları uygun düştüğü ölçüde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar kapsamındaki uygulamalar bakımından da geçerlidir. (22/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-228 sayılı Kurul kararı/4)

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 üncü maddesinin ek onbirinci fıkrası uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadan yapılan alımlara ilişkin olarak, Türksat Uydu ve Haberleşme Kablo TV A.Ş. (TÜRKSAT A.Ş.) ile kamu idareleri arasında imzalanmış olan hizmet alımı sözleşmelerine istinaden, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 5 inci ve 6 ncı maddeleri kapsamında TÜRKSAT A.Ş.'ye ek fiyat farkı ile artırımlı fiyat farkı ödenir mi?

TÜRKSAT A.Ş.’den yapılan alımların istisna kapsamında yapılan alımlar olduğu, bu kapsamda söz konusu alımlar için 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların “İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümler” başlıklı 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların aynı başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde ek ve/veya artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecektir. (21/09/2022 tarihli ve 2022/DK.D-336 sayılı Kurul kararı/2)

Fiyat Farkı Hesaplamaları

Esaslara göre sözleşmelerde hem ek fiyat farkı, hem de artırımlı fiyat farkı hesaplanacak mıdır?

Esaslardaki şartların sağlanması kaydıyla, sözleşmelerde ilgili tarih aralıklarında gerçekleştirilen kısımlar için hem ek fiyat farkının hem de artırımlı fiyat farkının Esasların ilgili hükümleri dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir.
(22/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-228 sayılı Kurul kararı/3)

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre devredilen sözleşmelerin, 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 15/4/2022 tarihi sonrasında, devralan yüklenici veya idare tarafından feshedilmesi ya da devir olmaksızın sözleşmenin feshedilmesi hallerinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar kapsamında fiyat farkı ödenecek midir?

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre hesaplanan ek ve/veya artırımlı fiyat farkının sözleşmenin devredilmiş olmasına ve/veya feshedilmiş olmasına bakılmaksızın edim konusunu bizzat gerçekleştiren yükleniciye ödenmesi gerekmektedir. (29/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-246 sayılı Kurul kararı/1)

Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, cezalı çalışılan döneme ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanacak mıdır?

Esaslarda öngörülen şartların da sağlanması kaydıyla, cezalı çalışılan döneme ilişkin artırımlı fiyat farkının “Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın ilgili hükümleri doğrultusunda tespit edilen endeks/fiyat/ortalama fiyatlar dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.
(29/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-246 sayılı Kurul kararı/2)

Esaslar kapsamında fiyat farkı hesaplanması için yükleniciler tarafından yazılı olarak yapılan başvurularda, talep edilen fiyat farkı türünün (artırımlı/ek fiyat farkı) açıkça anlaşılamadığı hallerde idarelerce ne şekilde işlem tesis edilmelidir?

Yüklenici tarafından yazılı olarak yapılan başvurudan artırımlı/ek fiyat farkından hangisinin/hangilerinin hesaplanması talebinde bulunulduğu açık bir şekilde anlaşılıyorsa, yüklenicinin açık şekilde anlaşılan bu iradesi doğrultusunda işlem yapılması; yüklenici tarafından yazılı olarak yapılan başvuruda talep edilen fiyat farkı türünün açıkça belirtilmediği hallerde ise, anılan Kanun maddesinin amacı göz önünde bulundurularak, Esaslardaki şartların sağlanması kaydıyla, sözleşmelerin talebe konu kısımları için (varsa) ek fiyat farkının ve/veya artırımlı fiyat farkının Esasların ilgili hükümleri dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir.
(26/07/2022 tarihli ve 2022/DK.D-268 sayılı Kurul kararı/2)

Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı nasıl hesaplanacaktır?

Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, uzatılan sürede Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgisine göre 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri uygulanmaksızın sadece artırımlı fiyat farkı hesaplanması ve bu hesaplamanın Esasların 6 ncı maddesindeki hükümler çerçevesinde yapılması gerekmektedir.
(10/08/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı Kurul kararı/6)

Sözleşmesindeki fiyat farkı formülünde yer alan (B) katsayısının 0,90’dan farklı olduğu (örneğin 0,85) istisna kapsamında yapılan alımlara ilişkin sözleşmeler için artırımlı fiyat farkının azami ne kadar hesaplanabilecektir?

Sözleşmesindeki fiyat farkı formülünde yer alan (B) katsayısının 0,90’dan farklı olduğu (örneğin 0,85 veya 1,10) istisna kapsamında yapılan alımlara ilişkin sözleşmeler için Kanunun geçici 6 ncı maddesine istinaden verilebilecek azami fiyat farkı tutarının, sözleşmesinde yer alan (B) katsayısına 0,10 eklenerek (örneğin 0,85 + 0,10= 0,95 veya 1,10 + 0,10=1,20 vb.) bulunan yeni B katsayısı ile hesaplanacak tutar olacaktır.
(24/08/2022 tarihli ve 2022/DK.D-308 sayılı Kurul kararı/3)

10/8/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı karar sonucunda; özellikle sözleşme için artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekliliği ortaya çıkmadan önce idarece verilen süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uyarınca fiyat farkı hesaplanmaya başlanmış olan sözleşmelerde, anılan karar uyarınca ilgili dönemde sadece artırımlı fiyat farkı hesaplanmasının, bu sözleşmeler için hesaplanan artırımlı fiyat farkı tutarının, süre uzatımına bağlı hesaplanan fiyat farkı tutarından daha düşük olması durumunda fiyat fakı hesaplaması nasıl yapılacaktır?

Anılan Kurul kararının uygulamasının yüklenicinin aleyhine sonuç doğurmamasını teminen; sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, Esasların 6 ncı maddesine göre artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekliliğinin ortaya çıkması halinde, idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uyarınca ortaya çıkan fiyat farkının ayrı ayrı hesaplanması ve bu hesaplamalar neticesinde elde edilen iki tutardan yüklenicinin lehine olan (daha yüksek tutarlı olan) fiyat farkı tutarının ödenmesi gerekmektedir.
(03/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı)

Mal Alımları

Tek bir sözleşme kapsamında kısmi teslim öngörülen mal alımlarında, 15/4/2022 tarihinden önce teslim ve kabul işlemleri tamamlanan mallar için ek fiyat farkı ve/veya artırımlı fiyat farkı hesaplanır mı?

Kısmi teslim ve kabul işlemleri tamamlanmış olsa dahi sözleşmeye ilişkin alım sürecinin 15/4/2022 itibarıyla devam ettiği, sonuç olarak bu sözleşmelerin anılan tarih itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşme olarak kabul edilmesi ve Esaslardaki diğer şartların da sağlanması kaydıyla teslimi ve kabulü yapılan kısımlar için ek fiyat farkı ve/veya artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekmektedir.
(10/08/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı Kurul kararı/3)

Mal alımlarında erken teslim hallerindeki artırımlı fiyat farkı hesabında güncel endeksin belirlenmesinde, sözleşme hükümlerine göre malın idareye teslim edilmesi gereken tarih mi yoksa malın idareye fiilen teslim edildiği tarih mi dikkate alınacaktır?

Erken teslim hallerindeki artırımlı fiyat farkı hesabında güncel endeksin malın idareye fiilen teslim edildiği tarih esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir.
(19/10/2022 tarihli ve 2022/DK.D-380 sayılı Kurul kararı)

Hizmet Alımları

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan veya sadece Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde, 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında artırımlı/ek fiyat farkı hesaplanırken dikkate alınan An değeri içerisinde, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçiliklere ilişkin maliyetler bulunmakta mıdır?

An değeri içerisinde işçilik maliyetlerinin de bulunmasının mükerrer fiyat farkı ödenmesine sebebiyet vermemekte olup buna göre An değeri içerisinde varsa işçilik maliyetlerinin de yer alması gerekmektedir.
(07/09/2022 tarihli ve 2022/DK.D-320 sayılı Kurul kararı/3)

Yapım İşleri

Yapım ve hizmet işlerinin bir arada ihale edilmesi sonucunda imzalanan bir yapım işi sözleşmesinde; yapım işi kısmına ilişkin geçici kabul 15/4/2022 tarihinden önce yapılmakla birlikte aynı sözleşme kapsamında yapıma ilişkin geçici kabulden sonra tesislerin (atıksu arıtma vb.) bakım ve işletme hizmetlerinin de bulunması halinde, yapılan imalat/işler için ek fiyat farkı ve/veya artırımlı fiyat farkı hesaplanır mı? Bu nitelikteki sözleşmelerde yapım işi kısmının iş bitim tarihi 1/1/2022 tarihinden önce olup gecikme cezası uygulanarak 1/1/2022 tarihinden sonra yapım kısmının geçici kabulünün yapıldığı durumlarda, yapıma ilişkin kısım için ek fiyat farkı ve/veya artırımlı fiyat farkı hesaplanır mı?

Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilebilmesi için söz konusu alım ve işler arasında doğal bir bağlantı bulunması gerekmekte olup tesislerin yapımına ilişkin kısmın geçici kabulünü müteakiben söz konusu tesislerin bakım ve işletme hizmetlerini de içeren bir sözleşmenin idarece anılan hükme uygun olduğunun değerlendirilmesi halinde, bu sözleşmelerin bitim tarihinin yapım işini müteakiben yapılan hizmet işinin süresinin bitim tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla sözleşmenin sadece yapım işine ilişkin kısmının 15/4/2022 tarihinden önce geçici kabulünün yapıldığı, hizmet işine ilişkin kısmının ise bu tarih itibarıyla tamamlanmadığı durumlarda sözleşmenin devam eden bir sözleşme olarak değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak Esaslarda belirlenen diğer şartların sağlanması kaydıyla ilgili dönemde gerçekleştirilen imalat/işler için ek fiyat farkı ve/veya artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekmektedir.

Aralarında doğal bir bağlantı olması nedeniyle bir arada ihale edilen hizmet alımı ve yapım işleri sonucunda imzalanan bir sözleşmenin bitim tarihinin, yapım işini müteakiben yapılan hizmet işinin süresinin bitim tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği; bu nedenle hizmet işinin süresinin bitim tarihi 15/4/2022 tarihi ve sonrası olan işlerde, yapım işine ilişkin kısmın süresi 1/1/2022 tarihinden önce sona ermekle birlikte gecikme cezası uygulanarak yapıma ilişkin kısmın geçici kabulünün bu tarihten sonra yapıldığı durumlarda, Esasların 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükümlerin uygulanamayacağı, dolayısıyla 1/1/2022 tarihinden sonra yapılan imalatlar için Esaslarda yer alan diğer şartların sağlanması kaydıyla ek fiyat farkı ve/veya artırımlı fiyat farkı hesaplanacaktır.
(10/08/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı Kurul kararı/1)

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen bir yapım işinde, sözleşme sürecinde gerek duyulması üzerine yaptırılan yeni iş kalemlerine ait imalat tutarları için Esaslar kapsamında artırımlı ve ek fiyat farkı nasıl hesaplanacaktır? Yeni iş kaleminin birim fiyatının ihale tarihindeki fiyatlar üzerinden hesaplanmadığı durumlarda temel endeks olarak ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin mi yoksa yeni birim fiyatın düzenlendiği aya ait endeksin mi dikkate alınması gerekir?

  1. i) Artırımlı fiyat farkı bakımından;

– Esaslara göre 1/1/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin yüzde 25’i (0,25x[Pn-1]) esas alınarak artırımlı fiyat farkı hesaplandığı dikkate alındığında, anılan tarih aralığında hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat ihale tarihine indirgenirken yeni birim fiyatın (1+0,25x[Pn-1]) katsayısına bölünmesi,

– Esaslara göre 1/1/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin yüzde 15’i (0,15x[Pn-1]) esas alınarak artırımlı fiyat farkı hesaplandığı dikkate alındığında, anılan tarih aralığında hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat ihale tarihine indirgenirken yeni birim fiyatın (1+0,15x[Pn-1]) katsayısına bölünmesi,

– Yeni iş kalemine ilişkin artırımlı fiyat farkı hesabının indirgenmiş bu birim fiyat esas alınarak Esasların 6 ncı maddesine göre yapılması,

– Hesaplamada temel endeks olarak ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait endeksin esas alınması,

– Son olarak yeni iş kaleminin birim imalatı için ihale tarihine indirgenmiş yeni birim fiyat tutarına ilave olarak artırımlı fiyat farkı tutarının yukarıda aktarılan şekilde hesaplanarak ödenmesi gerekmektedir.

  1. ii) Ek fiyat farkı bakımından ise;

– Esaslara göre 1/1/2022 – 31/3/2022 tarihleri arasında yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin yüzde 56’sı (0,56x[Pn-1]) esas alınarak ek fiyat farkı hesaplandığı dikkate alındığında, bu tarih aralığında hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat ihale tarihine indirgenirken yeni birim fiyatın (1+0,56x[Pn-1]) katsayısına bölünmesi,

– Esaslara göre 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde temel endekse esas olarak 2021 yılı Haziran ayına ait endeksler kullanıldığından yeni birim fiyatın ihale tarihi yerine 2021 yılı Haziran ayına indirgenmesi, 1/7/2021 tarihi ve sonrasında ihale edilen işlerde ise yeni birim fiyatın ihale tarihine indirgenmesi,

– Yeni iş kalemine ilişkin ek fiyat farkı hesabının indirgenmiş bu birim fiyat esas alınarak Esasların 8 inci maddesine göre yapılması,

– Hesaplamada temel endeks olarak 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayına ait endeks, 1/7/2021 tarihi ve sonrasında ihale edilen işlerde ise ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait endeksin esas alınması,

– Bu şekilde hesaplanan ek fiyat farkı tutarının, yeni iş kaleminin birim imalatı için (i) bendine göre indirgenmiş yeni birim fiyat ve artırımlı fiyat farkı ile beraber ödenmesi gerekmektedir.
(07/09/2022 tarihli ve 2022/DK.D-320 sayılı Kurul kararı/1)

Süre Uzatımı

Yapım işlerinde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için verilecek süre uzatımının tespitinde, gerçekleştirilemeyen işler bakımından yüklenici kusurunun bulunup bulunmaması veya hakediş düzenlenip düzenlenmemesi dikkate alınmalı mıdır? Söz konusu işlerde ödenek aktarımının hangi şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir?

Esasların 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 1/1/2022 tarihinden önce işin süresi sona eren ancak bu tarihten sonra cezalı çalışılan işlerde süre uzatımı verilemeyeceği hüküm altına alınmış olup bunun dışında süre uzatımı kararına esas olacak imalatların gerçekleştirilmemesinde yüklenici kusurunun bulunup bulunmaması yahut söz konusu imalatların hakedişe bağlanıp bağlanmaması yönünde bir kısıtlama getirilmemiştir. Öte yandan süre uzatımı kararı verilmesi halinde ödenek aktarımına ihtiyaç olması durumunda işlemlerin ilgili mali mevzuata göre yapılması gerekmektedir.
(08/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-200 sayılı Kurul kararı/3)

4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında devredilen sözleşmede devralan yükleniciye aynı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince süre uzatımı verilebilir mi?

Devredilen sözleşmenin 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam ediyor olması durumunda Esaslardaki diğer şartların da sağlanması kaydıyla devralan yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerekmektedir.
(10/08/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı Kurul kararı/4)

Esasların 12 nci maddesine göre, 2022 yılının ilk üç ayında iş programına göre imalatın gerçekleştirilmeyen kısımları için süre uzatımı verilmesi halinde, yapılacak revize iş programı ile hangi tarih sonrasındaki ödenek dilimlerinde değişiklik yapılabilecektir?

Esaslar kapsamında hesaplanan süre uzatımı sebebiyle hazırlanacak revize iş programı ile 1/1/2022 tarihinden sonraki süreç için ödenek dilimlerinde değişiklik yapılabilecektir.
(10/08/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı Kurul kararı/5)

Yüklenicinin kusuru nedeniyle iş programının gerisinde kalındığı hallerde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki çalışılan günlerde yüklenici tarafından yapılan imalatların tamamının veya bir kısmının iş programına göre söz konusu tarih aralığından önce yapılması gereken işlere ilişkin olduğu durumlarda, süre uzatımı miktarı nasıl hesaplanması gerekir?

Yüklenicilerin kendi kusurundan dolayı iş programının gerisinde kaldığı hallerde,

a) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki çalışılan günlerde yüklenici tarafından yapılan imalatların tamamının iş programına göre bahse konu tarih aralığından önce yapılması gereken imalatlara ilişkin olduğu durumlarda, nihai olarak 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre herhangi bir iş gerçekleştirilmediği sonucuna varılarak süre uzatımı miktarının belirlenmesi (örneğin, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem sebebiyle 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre çalışılması gereken gün sayısı 60 gün olarak belirlenmiş ise, 60 gün süre uzatımı verilmesi) gerekmektedir.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki çalışılan günlerde yüklenici tarafından yapılan imalatların bir kısmının iş programına göre bahse konu tarih aralığından önce yapılması gereken imalatlara ilişkin olduğu durumlarda, söz konusu imalatlar bakımından 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre işin bir kısmının yapıldığı dikkate alınarak süre uzatımı miktarının belirlenmesi (örneğin, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem sebebiyle 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında iş programına göre çalışılması gereken gün sayısının 60 gün olarak belirlendiği, bu dönemde yapılması gereken imalat tutarının 3.000.000 TL, günlük imalat tutarının ise (3.000.000 / 60=) 50.000 TL olduğu bir yapım işinde anılan tarih aralığında yapılan 2.000.000 TL’lik imalat tutarının 1.000.000 TL’lik kısmının iş programına göre 2022 yılından önce yapılması gereken imalatlara ilişkin olması halinde, nihai olarak iş programına göre yapılabilen imalat miktarının 1.000.000 TL, yapılamayan imalat tutarının ise 2.000.000 TL olduğu dikkate alındığında, süre uzatım miktarının (2.000.000 / 50.000=) 40 gün olarak hesaplanması) gerekmektedir.
(07/09/2022 tarihli ve 2022/DK.D-320 sayılı Kurul kararı/2)

Sözleşmenin Feshi

Sözleşmenin feshedilip tasfiye edilmesinde, gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ini geçip geçmediğinin tespitinde hangi hakedişlerin dikkate alınması gerekir?

Esaslar kapsamında sözleşmenin feshedilebilmesi için %15 oranının (bu oran dahil) tespitinde; 15/4/2022 tarihi itibarıyla onaylanmış olan hakedişlerin toplam tutarının (iş artışları dahil, fiyat farkları ve KDV hâriç, sözleşme fiyatları ile yapılan iş/teslimat tutarının) ilk sözleşme bedeline (iş artışları, fiyat farkları ve KDV hâriç) bölünmesi suretiyle bulunan oranın dikkate alınması gerekmektedir.
(18/05/2022 tarihli ve 2022/DK.D-171 sayılı Kurul kararı/1)

Esasların yayımlandığı 13/5/2022 tarihinden önce sözleşmenin feshedilmesi konusunda yapılan yüklenici başvuruları ile bu başvurular üzerine idarelerce alınan fesih kararları geçerli midir?

İdarelerce feshedilmiş sözleşmelerin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmenin feshine ilişkin şartları sağlaması kaydıyla, yüklenici başvurularının Esaslar kapsamında yapıldığının kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu tür başvurular üzerine idarelerce alınan sözleşmenin feshi kararları da geçerlidir.
(08/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-200 sayılı Kurul kararı/2)

Sözleşme süresi bitip cezalı çalışılan işlerde Esaslara göre sözleşme feshedilebilir mi? Esasların 13 üncü maddesine göre sözleşmenin fesih tarihi hangi tarihtir? Fesih başvurusunda bulunan yükleniciye başvuru öncesinde veya sonrasında kesilmiş ya da kesilecek gecikme cezaları iade edilir mi? Fesih başvurusundan önce veya sonra idarece yüklenicinin yasak fiil veya davranışının tespit edilmesi halinde nasıl bir işlem tesis edilebilir?

İlk olarak, Esaslarda sözleşmenin feshi için öngörülen şartların sağlanması kaydıyla, iş bitim süresi geçmiş olup yüklenicinin cezalı çalıştığı sözleşmeler Esaslar kapsamında feshedilip tasfiye edilebilecektir. Öte yandan, fesih tarihi “idarenin fesih karar tarihi” olup fesih kararından sonra, 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 15/4/2022 tarihi ile fesih kararı arasında işin zamanında ifa edilmemesi nedeniyle kesilen gecikme cezalarının iade edilmesi, 15/4/2022 tarihinden önce kesilen cezaların ise iade edilmemesi gerekmektedir. Son olarak, ifa güçlüğünden kaynaklanan durumlara bağlı olarak taahhüdün yerine getirilememesi nedeniyle cezalı çalışılan durumlarda yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacak, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan sahte belge düzenlemek, hile, rüşvet, nüfuz kullanma ve benzeri diğer hallere ilişkin yasak fiil ve davranışlar ile aynı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca sözleşmeden önceki yasak fiil ve davranışlar nedeniyle ise yasaklamaya ilişkin genel hükümler tatbik edilecektir. (22/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-228 sayılı Kurul kararı/1)

Kısmi teklife açık olan ihalelerde birden fazla kısım bakımından tek sözleşme imzalandığı durumlarda, Esasların 13 üncü maddesine göre sözleşmeler hakkında fesih ve tasfiye kararı alınmasına dayanak teşkil eden, sözleşmenin gerçekleşme oranının 15/4/2022 tarihi itibarıyla ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ini geçip geçmediğine ilişkin tespit ne şekilde yapılacaktır?

Bu durumlarda, 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamındaki fesih ve tasfiye işlemleri bağlamında gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ini geçip geçmediğine ilişkin tespitin sözleşmeye konu her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.
(22/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-228 sayılı Kurul kararı/2)

Esasların 13 üncü maddesi çerçevesinde gerçekleşme oranının belirlenmesinde kullanılan 15/4/2022 tarihi itibarıyla onaylanan son hakediş tutarının doğruluğuna dair tereddüt hasıl olduğu durumlarda, hakediş tutarı sahada yapılan imalatlar ve/veya imalatlara dair tutulan kayıtlar üzerinden yeniden tespit edilebilecek midir?

Sözleşmenin feshine ilişkin karar verilmesinde 15/4/2022 tarihi itibarıyla onaylanmış hakediş tutarlarının dikkate alınması, hakediş tutarının doğruluğuna dair tereddüt hasıl olduğunda sahada yapılan imalatlar ve/veya imalatlara dair tutulan kayıtlara istinaden fesih kararına esas olmak üzere söz konusu hakediş tutarında sonradan değişiklik yapılamaması gerekmektedir.
(22/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-228 sayılı Kurul kararı/5)

İhalesi kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmemekle birlikte sözleşmesinde kısmi teslim ve kısmi kabul öngörülen işlerde, Esasların 13 üncü maddesine göre fesih ve tasfiye kararı alınmasına esas gerçekleşme oranının tespitinde sözleşmenin kısmi kabul yapılan ve yapılmayan bölümleri için ayrı ayrı hesaplama yapılabilir mi?

Kısmi kabul yapılan ve yapılmayan bölümler için herhangi bir ayrım gözetilmeksizin sözleşmenin bütünü göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerektiği,
(10/08/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı Kurul kararı/2)

4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendine istinaden gecikme cezası uygulanan ve cezalı çalışma süresi 15/4/2022 tarihinden sonra fakat Esasların yürürlüğe girdiği 13/5/2022 tarihinden önce sona eren sözleşmelerde, yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi kapsamında yaptığı sözleşmenin feshine ilişkin başvurusu kabul edilir mi?

4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendine istinaden gecikme cezası uygulanan ve cezalı çalışma süresi 15/4/2022 tarihinden sonra fakat 13/5/2022 tarihinden önce sona eren sözleşmelere ilişkin olarak sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun Geçici 6’ncı maddesindeki diğer koşulları sağlaması kaydıyla feshedilebilecektir.
(24/08/2022 tarihli ve 2022/DK.D-308 sayılı Kurul kararı/4)

Esaslara göre feshedilen sözleşmelerde fesih başvurusunda bulunan yükleniciye, fesih başvurusu öncesinde veya sonrasında kesilen gecikme cezaları dışında, sözleşme ve eklerine göre kesilen cezalar (iş programının süresinde hazırlanıp verilmemesi, teknik personel ve makine teçhizatın bulundurulmaması vb. durumlarda kesilen cezalar) iade edilir mi?

15/4/2022 tarihi ile fesih karar tarihi arasındaki döneme ilişkin kesilen gecikme cezaları dahil tüm cezaların iade edilmesi, 15/4/2022 tarihinden önceki döneme ilişkin gecikme cezaları dahil tüm cezaların ise kesilmesi gerekmektedir.
(21/09/2022 tarihli ve 2022/DK.D-336 sayılı Kurul kararı/1)

Muhtelif Hususlar

Ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesabı, süre uzatımı verilmesi ve fesih-tasfiye işlemlerine ilişkin olarak geçici kabul itibar tarihi mi geçici kabul onay tarihi mi esas alınmalıdır?

Esaslar kapsamında, ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi, süre uzatımı verilebilmesi ve sözleşmelerin feshedilip tasfiye edilebilmesi için; işin 15/4/2022 tarihi itibarıyla kabulünün/geçici kabulünün onaylanmamış olması diğer bir ifadeyle işin devam ediyor olması gerektiği dikkate alındığında sözleşmenin 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam edip etmediğinin geçici kabul onay tarihi dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.
(29/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-246 sayılı Kurul kararı/3)

Sözleşmesi 15/4/2022 tarihinde imzalanan işler için artırımlı fiyat farkı verilebilir mi?

15/4/2022 tarihi itibarıyla imzalanmış olan sözleşmeler devam eden sözleşme olarak kabul edildiğinden, bu sözleşmeler için Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekmektedir.
(26/07/2022 tarihli ve 2022/DK.D-268 sayılı Kurul kararı/1)

Kabul/geçici kabul tutanağı 15/4/2022 tarihinde onaylanmış olan sözleşmeler Esaslar kapsamında mıdır?

4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin 15/4/2022 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alındığında, sözleşmelerin anılan Kanun kapsamında devam eden sözleşme olarak nitelendirilebilmesi için işin kabulü/geçici kabulünün 15/4/2022 tarihi ve sonrasında onaylanmış olması gerekmektedir.
(29/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-246 sayılı Kurul kararı/4)