Sık Sorulan Sorular

 • 03.03.2020
  Açık ihalede standart form olan zarf kontrol belgesinde hangi hususlar kontrol edilir? Bu husus idare şartnamede detaylı bir şekilde yazmasına rağmen bir kontrol formu şeklinde yazılı bir formatı nerde bulabilirim?

  4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ihalenin açık oturumunda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.  Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Açık oturumda tutulacak olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Standart Form ― KİK009.0/Y nolu ekinde yer almaktadır.

 • 03.03.2020
  Hizmet alım ihalelerinde hangi sınıra kadar aşırı düşük istemeden ihale yapılır? Bunun parasal limiti nedir?

  Hizmet alım ihalelerinde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacak olan ihalelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde belirlenmiştir.

 • 17.03.2020
  İhalelerde geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerde, verilen geçici teminatın tamamı mı yoksa teklif tutarının %3’mü gelir kaydedilir?

  Konuyla ilgili güncel Kamu İhale Kurulu kararlarında, istekli tarafından verilen geçici teminatın sadece teklif tutarının %3’üne tekabül eden tutardaki kısmının gelir kaydedilmesi gerektiği yönünde karar alındığı görülmektedir. Kamu İhale Kurulu kararlarına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx İnternet adresinden erişim sağlanmaktadır.   

 • 17.03.2020
  İnşaat mühendisiyim. Yaklaşık ruhsat değeri 7.500.000 tl olan şantiye şefliklerim var. Bunları iş bitirmeme ekleyebilirim?

  İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz  

 • 17.03.2020
  Kamu ihalelerinde kullanmak üzere bankalardan alınan teminat mektuplarının aynı zamanda sigorta şirketleri tarafından da verilebilmekte olduğunu öğrendim. Fakat aramış olduğum birçok sigorta şirketi genel müdürlüğü bu konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları beyan ettiler. Bu şirketlerin hangileri olduğunu nasıl öğrenebilirim?

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde ve bunların sözleşmelerinde teminat olarak sunulabilecek kefalet senetlerini düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin güncel listesine www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri  internet adresinden ulaşılmaktadır. Kefalet senetlerinin yetkili sigorta şirketleri tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünün belirtilen adresten yapılması mümkündür.

 • 13.03.2020
  Elektronik olarak yapılacak ihalelerde teknik şartnameye itiraz süreci hakkında bilgi verir misiniz?

  İtirazen şikayet sürecine ilişkin olarak Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde yer alan hükümler dışında elektronik ihale için özel bir düzenleme bulunmamaktadır.  

 • 13.03.2020
  Açık ihalelerde biz komisyon üyeleri çok fazla firma ile aynı ortamda bulunuyoruz. Ayrıca başka yerlerde hazırlanmış teklif zarfları ile temas etmek durumunda kalıyoruz. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu durum hem komisyon üyeleri hem istekli temsilcileri için yüksek risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede e-ihaleler hariç olmak üzere diğer ihalelerin bu gerekçeyle zorunlu ertelenmesi yönünde bir çalışma var mı?

  İhalelerin zeyilnameyle ertelenmesi mümkün olmakla birlikte bu konudaki karar idarelerin takdirindedir.

 • 13.03.2020
  Temizlik malzemeleri mal alım ihalesi kapsamında yapılan sözleşmede, taahhüt edilen ürünler arasında tek kullanımlık ağız maskesinin tedarikinde koronavirüs salgını sebebiyle piyasa fiyatı teklif edilen birim fiyatın 100-200 katına çıkmış bulunmaktadır. Bu salgın hastalık mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi?

  Mücbir sebepler 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesinde hüküm altına alınmış olup Kamu İhale Kurumu’na başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiye Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25.3. maddesinde yer verilmiştir. Kamu ihale mevzuatına http://www.kik.gov.tr/Mevzuat.aspx adresinden erişim sağlanmaktadır.

 • 05.03.2020
  Alt yüklenici sözleşmesi yapılmış, sözleşme damga vergisi yatırılmış, SGK’da alt yüklenici dosyası açılmış ve çalışan personeller o dosya üzerinden SGK’lı gösterilmiş fakat isin yapılışı sırasında idareden alt yüklenici çalıştırılmasına dair herhangi bir onay alınmamış bir işte, iş geçici kabulü yapıldığında alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?

  Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında “İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz” düzenlemesi bulunmakta olup, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca iş deneyim belgelerinin düzenlenebilmesi için söz konusu işlemlerin ilgili mevzuatına uygun şekilde tamamlanmış olması gerektiği değerlendirilmektedir.

 • 05.03.2020
  Yapım işlerine ait iş yönetme ve deneyim belgeleri güncellemesi nasıl yapılır?

  Yapım işlerinde belge türü ayrımı yapılmadan iş deneyimini gösteren belgelerde güncelleme işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ilgili Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Konuyla ilgili ayrıca https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/BelgeGuncelle.aspx internet adresi üzerinden EKAP Belge Güncelleme modülünden yararlanılması mümkündür.