Kamu İhale Kurumu ve EKAP Akademi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde, inceleme, düzenleme ve diğer görevlerinin yanı sıra ihale mevzuatı ile ilgili eğitim ve uygulamayı yönlendirme faaliyetleri açısından da Kamu İhale Kurumu görevli ve yetkili kılınmıştır.

İhale mevzuatı ve uygulamaları eğitimlerinde, temel amaç, kurum ve kuruluşların ihale birimlerinde görev alan personelin ve kamu alımları sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların bilgi ve beceri düzeylerini artırmak, hata payını en aza indirmek, uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan önlemek ve kamu menfaatine katkıda bulunmaktır. Kurulduğu günden bu yana Kurumun eğitim faaliyetlerinden onbinlerce ilgili yararlanmıştır. Giderek artan sayıda gerçekleştirilen, tüm paydaşlar ve ilgililer nezdinde en doğru kaynaktan yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler, toplantılar, çalıştaylar gibi etkinliklere son yıllarda çevrimiçi ortamda sunulan eğitimler, dokümanlar, rehber ve yardım materyalleri gibi çağın gereği uygulamalar da eklenmiştir.

Fiziki ortamda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin doğası gereği sınırlı olması, bu faaliyetlerin çevrimiçi araçlarla ve platformlarla desteklenmesini gerektirmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağına uygun olarak ihale mevzuatına ve uygulamalarına ilişkin olarak görsel, işitsel ve yazılı materyallerin paydaşlarla paylaşımı, güncel bilgilerin aktarılması, interaktif ve canlı eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve ilgililerden geri dönüşlerin alınabilmesi amacıyla Kurum internet sitelerinin (ihale.gov.tr, ekap.kik.gov.tr) yanı sıra, 30.12.2019 tarihinde devreye alınan Ekap Akademi Eğitim Platformu, sürekli geliştirilerek ve güncellenerek eğitim konusunda önemli bir araç olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile işbirliği gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Kapısı’nda da ihale eğitimleri ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.

Kamu İhale Kurumu Eğitim Dairesi Başkanlığı, gerek çevrimiçi platformlardan tüm paydaşların ve ilgililerin yararlanabileceği içerikleri üretmekte, gerekse fiziki ortamda eğitim etkinlikleri organize etmektedir. Böylelikle, ilgili herkesin en güncel ve doğru bilgiye, kaynaktan ulaşması, yetkin olmayan kişilerce gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin neden olabileceği aksaklıkların önüne geçilebilmesi, paydaşlardan alınan geri dönüşler ile gerek eğitim faaliyetlerinin, gerek düzenleme faaliyetleri ve uygulama geliştirmelerinin ihtiyaçlara uygun olarak sağlanması, böylelikle kamu alımlarının etkinliği ve verimliliği artırılarak kamu yararına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


Doğukan Demirci
Kamu İhale Uzmanı