06.01.2020
Kendi arsası üzerinde inşaat yapan müteahhit bu iş sonucunda iş deneyim belgesi alabilir mi?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, iş deneyim belgesi talebinde bulunan özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilerin, yaptıkları işi veya görevi tevsik etmek amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurularında dilekçelerine ekleyecekleri belgeler sayılmış olup anılan Yönetmelik hükmünde iş deneyim belgesi düzenlenmesi için işin bedel içeren noter onaylı sözleşme kapsamında yapılmış olması ön koşul olarak belirlenmiştir. Ancak, arsa sahibi ile yapı müteahhidinin aynı olduğu hallerde, yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı bir sözleşme düzenlenemeyeceğinden, bu durumlarda yukarıda aktarılan yönetmelik hükmü çerçevesinde bir iş deneyim belgesi düzenlenmesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.