24.01.2020
İhalelerde istenen TSE belgelerinin ve ISO belgelerinin aslının ihale dosyasına eklenme zorunluluğu var mıdır?

Söz konusu belgelerin aslı veya idarenizce “aslı idarece görülmüştür” şerhi bulunan sureti veya noter tarafından “aslı gibidir” veya aynı anlama gelecek başka bir şerhin yer aldığı suretlerin sunulması zorunludur. Ancak söz konusu belgeler, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.