06.01.2020
Özel sektörde %80’e ulaşan arsa paylı/kat karşılığı işlerde iş durum belgesi düzenlenebilir mi?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda ise “iş durum belgesinin” belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenleneceği hüküm altına alınmış olup iş deneyim belgesi talebinde bulunan yüklenicilerin, yaptıkları işi tevsik amacıyla başvurularında dilekçelerine ekleyecekleri belgeler Yönetmeliğin 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılmıştır.