05.03.2020
Yapı Kullanım İzin Belgesinde 73 nolu alanda “yapı m2 maliyeti” belirlenirken ruhsat mı sözleşme mi yoksa iskan tarihindeki birim fiyatlar mı kullanılmalıdır?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasında kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin esas alınacağı düzenlenmiştir.