03.03.2020
Açık ihalede standart form olan zarf kontrol belgesinde hangi hususlar kontrol edilir? Bu husus idare şartnamede detaylı bir şekilde yazmasına rağmen bir kontrol formu şeklinde yazılı bir formatı nerde bulabilirim?

4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ihalenin açık oturumunda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.  Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Açık oturumda tutulacak olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Standart Form ― KİK009.0/Y nolu ekinde yer almaktadır.