AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

Kamu İhale Kurumu (“Kurum”,) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususlarına azami önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket ederek; sunulan uygulama ve hizmetlerden (ihale.gov.tr, EKAP, EkapAkademi internet siteleri ve platformları) yararlanan tüm kullanıcılara ait kişisel verilerin toplanması, muhafazası, işlenmesi, mevzuata uygun olarak aktarımı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları vb. gibi sorumlulukların mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulandığını aydınlatmak üzere işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatına haiz Kurumun merkez adresi “İşçi Blokları Mahallesi, Mevlana Bulvar No:186/1 Çankaya Ankara”dır.

TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun): 07/04/2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Veri Sorumlusunun Kimliği
Kurum tarafından elektronik veya fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerinizin veri sorumlusu Kamu İhale Kurumudur.

İşlenen Kişisel Veriler

  • Kimlik Bilgileriniz: (TCKN, Adı Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet)
  • İletişim Bilgileri: (E-posta Adresi, Telefon Numarası, Adres Bilgisi)
  • Lokasyon Bilgileri: (Bulunduğu yerin konum bilgileri)
  • İşlem Güvenliği: (IP Adresi, İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri)

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kurum faaliyetlerini sürdürebilmek ve Kanun’un 4, 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen esas ve usuller doğrultusunda kişisel verileri işleyebilmektedir. Paydaşlarımıza ilişkin kişisel veriler gerek doğrudan gerekse de dolaylı yöntemlerle Kurum birimleri, internet sitesi, sosyal medya vb. araçlarla yazılı, sözlü, görsel veya elektronik şekilde toplanabilir. Kanun kapsamında elde edilen kişisel veriler;

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
  • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
  • Diğer-Ödeme ve Tahakkuk İşlemlerine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Diğer-Çalışan Adayı ve Çalışanlar İçin Sınav İşlemlerinin Yürütülmesi
  • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimiamaçlarıyla ve Kanun’un 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verileri işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz; Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde yer verilen kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin düzenleme kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dahilinde; yurtiçi ve üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, yurtiçindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, icra müdürlükleri, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve yurtdışında bilişim ve destek hizmeti sağlayıcılarına ilgili mevzuat hükümleri ve protokoller kapsamında aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kurum ile iletişime geçilmesi ve/veya hukuki ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince ilgili kişilerden, Kurum ile işbirliği yapılan ya da sözleşme ilişkisinin bulunduğu çözüm ortakları dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, kamera ve ses kaydı, başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, internet, mobil uygulamalar, web siteleri, e-bülten kayıt formları, çerezler, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, toplantılar, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla Kanunun 5, 6 ve 8  inci maddelerinde öngörülen çerçevede kişisel veriler toplamaktadır. Söz konusu yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanunun kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.Kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Yukarıda bahsi geçen haklar, Kanun’un 13’üncü maddesi ve 10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde veri sorumlusu sıfatına haiz Kuruma başvurmak suretiyle kullanılabilir.

Veri Sorumlusuna Başvuru

  • Yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile “Kamu İhale Kurumu, Mevlâna Bulvarı No:186 Çankaya/ANKARA” adresine,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak kik@hs01.kep.tr adresine,

iletilmelidir.

İlgili Kişi tarafından yapılacak başvuruda talep edilen husus açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

 

 

İletişim

Adres

Kamu İhale Kurumu

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu)

No:186 06520 Balgat / ANKARA

Telefon

0 312 218 45 00 (pbx)

Mail Adresi

ekapakademi@kik.gov.tr

KEP Adresi

kik@hs01.kep.tr