4735 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KURUL KARARLARI

7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32’nci maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 4’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olarak;

– Anılan Kanun maddesi uyarınca başvuru yapılmış olmasının, yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olup olmadığı,

– Yükleniciler hakkında gecikme cezası uygulamasının ne şekilde olacağı ve idarece yüklenicinin talebinin uygun görülmemesi durumunda yasaklamaya ilişkin sürenin hangi tarihte başlayacağı,

– Yükleniciye süre uzatımı verilmesinin, kendiliğinden fiyat farkı verilmesi sonucunu doğurup doğurmayacağı,

– Sözleşmelerin devir şeklinin ne şekilde olacağı,

– Sözleşmenin devredilmesi durumunda, yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamındaki üç yıllık devir yasağının uygulanıp uygulanmayacağı,

– Sözleşme devir ve fesihlerinin, ihalelerde fiyat dışı unsur puanlamasında kullanılan kalite nitelik puanı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

– Süre uzatımı verilmesi halinde bu sürenin hangi tarihten itibaren verileceği,

Hususlarında uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesine yönelik Kurum görüşü oluşturulması amacıyla 4/4/2019 tarihli ve 2019/DK.D-71 sayılı, 22/4/2019 tarihli ve 2019/DK.D-79 sayılı,  8/8/2019 tarihli ve 2019/DK.D-171 sayılı Kurul kararları alınmıştır.

Bahse konu kararlara aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlanması mümkündür.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

2019/DK.D-71 sayılı Karara erişim için tıklayınız.

2019/DK.D-79 sayılı Karara erişim için tıklayınız.

2019/DK.D-171 sayılı Karara erişim için tıklayınız.