29.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-237 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Birim fiyat teklif cetveli, imza ve kaşe, esasa etkili

Özet

KDV hariç toplam tutarın da bulunduğu birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan ilk sayfasında yer alan birim fiyat tutarında veya teklif miktarlarında yapılabilecek bir değişikliğin sözleşmenin uygulanması aşamasında hakedişlerin ödenmesi veya iş artışı/iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusuna neden olabileceği anlaşıldığından idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı

Karar

29.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-237 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Teklif cetvelinde sadece son sayfada kaşe ve imza bulunması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifin reddedilmesinin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edeceği ve kamu zararına sebebiyet vereceği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibi isteklinin imza ve kaşesinin bulunmadığı birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarları ile KDV hariç toplam tutarın yer aldığı, imza ve kaşesinin bulunduğu birim fiyat teklif cetvelinin ikinci (son) sayfasında ise,

“ *Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.” ifadeleri dışında başka bir bilginin bulunmadığı, diğer bir ifadeyle sunulan birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin ve toplam tutarın yer aldığı sayfanın imzalanmadığı, esasında bu haliyle sunulan birim fiyat teklif cetvelinin tek sayfadan ibaret olduğunun değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla bu şekilde sunulan birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmamış olmasının esasa etkili olduğu, zira KDV hariç toplam tutarın da bulunduğu birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan ilk sayfasında yer alan birim fiyat tutarında veya teklif miktarlarında yapılabilecek bir değişikliğin sözleşmenin uygulanması aşamasında hakedişlerin ödenmesi veya iş artışı/iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusuna neden olabileceği anlaşıldığından idarece başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.