29.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-227 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Özel sektöre yüklenilen hizmet işi, iş deneyim belgesi, sözleşme, kabul tarihi, SGK hizmet dökümü

Özet

Sözleşmede kabul tarihi bulunmamakla birlikte en son düzenlenen fatura tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği; sözleşmede, personel çalıştırılıp çalıştırılmayacağına yönelik bir hüküm yer almadığı, bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı

Karar

29.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-227 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İş deneyimi olarak sundukları sözleşmede işin başlangıç ve bitiş tarihi ile işin yapılacağı yerin açıkça belirtilmediği, ayrıca sözleşme ekinde Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı; ancak sözleşmede işin başlangıç ve bitiş tarihi ile işin yapılacağı yerin açıkça belirtilmesinin hukuki bir zorunluluk olmadığı, sözleşmede tam zamanlı personel çalıştırılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulmasına da gerek bulunmadığı; bu nedenlerle idarenin işleminin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibince sunulan sözleşmenin 05.07.2019 tarihinde imzalandığı ve sözleşme konusu işlerin 2019 yılı içerisinde yürütüleceğinin sözleşmenin 3’üncü maddesinden anlaşıldığı; 3’üncü maddede ayrıca işin yapılma yerinin sözleşmenin karşı tarafının sahip olduğu/kiraladığı alanlar olduğunun ifade edildiği; 27.11.2019 tarihli faturanın, sözleşme bedeli olan 50.000,00 TL tutarında olduğu; sözleşmede kabul tarihi bulunmamakla birlikte …en son düzenlenen fatura tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği; bu doğrultuda işin bitiş tarihinin, toplam sözleşme bedeline ulaşılarak ilk ve son faturanın düzenlendiği 27.11.2019 olduğunun anlaşıldığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla sözleşme ve faturada yer alan bilgilerin yeterli olduğu ve sözleşmede işin başlangıç ve bitiş tarihi ile işin yapılacağı yerin açıkça belirtilmediği gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı neticesine ulaşılmıştır.

Öte yandan, …Yönetmelik hükmünde, personel çalıştırılan işlerde sözleşme ve faturalara ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulacağı belirtilmektedir. İşe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırılması durumu ise, ilgili personelin tam zamanlı olarak yalnızca sözleşme konusu iş kapsamında çalıştırıldığı, bir başka anlatımla sözleşme konusu işe özgülendiği hallerde söz konusu olmaktadır.

Bu doğrultuda, anılan sözleşmede, personel çalıştırılıp çalıştırılmayacağına, çalıştırılacaksa bu personelin yalnızca bu sözleşme konusu iş kapsamında tam zamanlı olarak çalıştırılacağına yönelik bir hüküm yer almadığı, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen faturada bulunan “kepçe ile istif ve yükleme” ibaresinden iş kapsamında en azından kepçe operatörünün çalışacağı kanaati edinilmekle birlikte, bu personelin bahse konu işe özgülendiği neticesine ulaşılamadığı, bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.