23.01.2020 tarih ve 2020/UM.I-134 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İhalenin iptali, iptal gerekçesi, iptal gerekçesinin bildirilmemesi

Özet

İdarenin mevzuatın zorunlu tutmuş olduğu somut gerekçeli bir karar almadan ihaleyi iptal etmesi ve isteklilere iptal kararını gerekçesiz olarak göndermesi nedeniyle ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği

Karar

23.01.2020 tarih ve 2020/UM.I-134 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Şikâyete konu ihalenin 6’ncı kısmına teklif verdikleri, söz konusu kısma teklif vermiş olan …Ltd. Şti.nin demoya ilişkin sorumluluklarına yerine getirmediği halde kesinleşen ihale kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, idareye yapılan şikâyet başvurusu sonucunda ihalenin iptaline karar verildiği, ancak kendilerine gönderilen iptal kararında herhangi bir gerekçe belirtilmeden yalnızca ilgili mevzuat maddelerine yer verildiği, idarenin iptal kararının bu nedenle mevzuata uygun olmadığı, söz konusu iptal kararının iptal edilerek ihalenin uhdelerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından 17.12.2019 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuru üzerine uzman üyeler tarafından yeniden yapılan inceleme sonucunda, …Ltd. Şti. tarafından sunulan yedek cihazın Teknik Şartname’nin 16’ncı maddesine uygun olmadığı belirtilmiş olup söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibine gönderilen iptal kararı incelendiğinde, herhangi bir somut gerekçe sunulmadan kararın sonuç kısmında “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 11. Maddesi a (ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilmeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,) bendi gereği ilgili firmanın talebinin kabul edilmesine karar verilmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

İdare tarafından iptal edilen ihalelerde, başvuru sahiplerinin iptale yönelik başvurularının iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenmesi gerektiği belirtilmesine rağmen mevcut durumda idarenin başvuru sahibi ve diğer isteklilere herhangi somut bir gerekçeden yoksun göndermiş olduğu iptal kararı neticesinde, isteklilerin idarenin iptal gerekçesine yönelik olarak somut bir başvuru yapma hakkı elinden alınmıştır.

Kurum tarafından yapılan incelemenin, idarenin ihale sürecinde yapmış olduğu işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı denetimi ile sınırlı olduğu ve Kurum’un idarenin yerine geçerek yapılmamış bir işlemi gerçekleştirmesinin mümkün olamayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarenin mevzuatın zorunlu tutmuş olduğu somut gerekçeli bir karar almadan ihaleyi iptal etmesi ve isteklilere iptal kararını gerekçesiz olarak göndermesi nedeniyle ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.