23.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-150 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Sözleşme tasarısı, hakediş tahakkkuku, hakediş ödemesi

Özet

İdari Şartname’de yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekilde düzenlendiği, bu kapsamda söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

23.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-150 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesinde yer alan hakediş ödemelerinin 300 gün taksit halinde yapılmasına ilişkin düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş Ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde aylık olarak tanzim edilecek hakedişlerin tanzim tarihinden itibaren 30 gün içinde tahakkuka bağlanması ve 30 gün içinde ödenmesine ilişkin hükme aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesinde, hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten itibaren en geç sözleşmede yazılı süre sonunda, sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa 30 gün içinde tahakkuka bağlanacağı, bu tarihten itibaren başlamak üzere 30 gün içinde de ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, hakedişin tahakkuka bağlanmasına ilişkin olarak Genel Şartname’de belirtilen süreden farklı bir süre belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu, ancak yükleniciye yapılacak ödemenin tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği, bu itibarla ödeme süresinin belirlenmesi hususunda idareye herhangi bir takdir yetkisi verilmediği anlaşılmaktadır.

Sözleşme Tasarısı’nda yer alan “Ödemeler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının nakit durumuna göre 300 gün taksit halinde yapılacaktır.” düzenlemesinin anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.