23.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-147 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Bilanço, bilanço bilgileri tablosu, cari oran

Özet

Başvuru sahibinin bilanço bilgileri tablosunda belirtilen cari oran hesaplamasında maddi hata bulunduğu, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise hesaplanmadığı görülmekle birlikte, sunulan bilanço bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço verileri kapsamında bilanço oranlarının karşılandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı

Karar

23.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-147 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Teklif dosyasında sunmuş oldukları bilanço bilgileri tablosunda belirtilen oranların sağlanmadığı gerekçesiyle ve teklif dosyasında sunulan gelir tablosunun meslek mensubu tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bilançolarında ne kısa vadeli ne de uzun vadeli borçlarının olduğu, firmalarının herhangi bir borcu olmadığından ve bilançoda istenen oranları sağladığından tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği iddia edilmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10’uncu maddesinde belirtilen açıklamalar ile İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde, ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesi maksadıyla ilgili yıla ilişkin bilanço veya eşdeğer belgelerin sunulabileceği, buradaki “veya” bağlacından isteklilere seçimlik hak tanındığının anlaşıldığı, dolayısıyla eşdeğer belge olarak bilanço bilgileri tablosunun sunulması halinde bilanço sunulmasına gerek bulunmadığı, bu kapsamda başvuru sahibi isteklinin teklif dosyasında sunmuş olduğu bilanço bilgileri tablosunun belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu görüldüğünden ayrıca istekli tarafından teklif dosyasında onaysız bilanço sunmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin teklif dosyasında belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmuş olduğu bilanço bilgileri tablosunda belirtilen cari oran hesaplamasında maddi hata bulunduğu, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise hesaplanmadığı görülmekle birlikte, sunulan bilanço bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço verileri kapsamında bilanço oranlarının karşılandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.