12.02.2020 tarih ve 2020/UH.II-318 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Aşırı düşük teklif sorgulaması, önemli teklif bileşenleri

Özet

İdarece sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, dolayısıyla idarece aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun yapılmadığı

Karar

12.02.2020 tarih ve 2020/UH.II-318 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İhalenin 6, 12 ve 13’üncü kısımları üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı iddia edilmektedir.

İdare tarafından ihalenin 6, 12 ve 13’üncü kısımlarında, sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı incelendiğinde, bahse konu yazıda hangi giderlere ve/veya hangi maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği yönünde bir belirlemeye yer verilmediği görülmüş olup, söz konusu durumun ihale konusu işin niteliği ve ihale dokümanı kapsamında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamalarının eşit şartlarda sunulmasına ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımadığı anlaşılmaktadır.

Netice itibarıyla, idarece sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, dolayısıyla idarece aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun yapılmadığı anlaşıldığından, ihalenin 6, 12 ve 13’üncü kısımlarında idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.