12.02.2020 tarih ve 2020/UH.II-316 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Anahtar Kelimeler: Danışmanlık hizmeti alım ihalelerinde kısa listeye alınacak aday sayısının aşılması, eşit puanlı adaylar, iş ortaklığı, pilot ortak, iş deneyim tutarı

Özet

Danışmanlık hizmeti alım ihalelerinde iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce gerçekleştirilen bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin mevzuatta yer alan oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmayacağına yönelik düzenlemenin yeterliğin tespitine ilişkin olduğu, kısa listeye alınacak aday sayısının aşılması durumunda eşit puanlı adaylar arasından kısa listeye alınacak aday belirlenmesinde ise pilot ortağın iş deneyim tutarının göz önüne alınacağı,

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

12.02.2020 tarih ve 2020/UH.II-316 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “…(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz…” hükmü, …yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.6. İhale uygulama yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddelerinde; iş ortaklığında pilot ortağın ve diğer ortakların her birinin istenen iş deneyim tutarını belli oranlarda sağlaması şartı getirilmiş olmakla birlikte, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, bu şartın aranmayacağı da hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, uygulama yönetmeliklerinin “İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” maddelerinde de; ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarının ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanması öngörülmüştür…” açıklaması yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik’in 38’inci maddesinin beşinci fıkrası ve aktarılan Kamu İhale Genel Tebliği maddesinde iş deneyim tutarlarının tevsikine yönelik hususlara yer verildiği, iş deneyimi gösteren belgelerin bu mevzuat hüküm ve açıklamaları çerçevesinde ön yeterlik değerlendirilmesi aşamasında ele alınacağı, bu aşamada adayların ön yeterlik değerlendirmelerinin tamamlandığı ve kısa listeye alınacak aday sayısının aşılmasından dolayı eşit puana sahip adaylar arasından kısa listeye alınacak adaylar belirlenirken uyuşmazlığın ortaya çıktığı, bu aşamada kısa listeye alınacak aday belirlenirken anılan Yönetmelik’in 54’üncü maddesinin on birinci fıkrası ve bu doğrultuda düzenlenmiş Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 21.2’nci maddesine göre işlem gerçekleştirildiği, kısa listeye alınacak aday sayısının aşılması durumunda eşit puanlı adaylar arasından kısa listeye alınacak aday belirlenirken pilot ortağın iş deneyim tutarının göz önüne alınacağına yönelik açık bir hükme yer verildiği, bu haliyle anılan Yönetmelik’in 38’inci maddesinin beşinci fıkrası ile 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının farklı durumlara yönelik olduğu, dolayısıyla bu aşamada iş deneyim belgesinde sadece pilot ortağın iş deneyim tutarının göz önünde bulundurulması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi aday tarafından sunulan iş deneyimin toplam tutarının söz konusu hususa yönelik değerlendirmede kullanılmasının beklenemeyeceği, sadece pilot ortağa düşen tutarın değerlendirmede kullanılması gerektiği anlaşıldığından idarece gerçekleştirilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.