23.01.2020 tarih ve 2020/UY.I-155 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

ihale, yeterlik bilgileri tablosu, yöneticilere ait bilgiler, bilgi eksikliği

Özet

İdari Şartname’de yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekilde düzenlendiği, bu kapsamda söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

23.01.2020 tarih ve 2020/UY.I-155 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Müvekkili oldukları şirketin teklifinin ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında herhangi bir bilginin beyan edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, müvekkili oldukları şirketin teklifi ekinde yer alan belgelerden ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği diğer bilgilerden şirket hisselerinin tamamının …’e ait olduğunun ve …’in şirket nezdinde tek ve münhasır yetkili olduğunun görülebileceği, müvekkili oldukları şirketin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olan hususun EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşlarının internet adresleri üzerinden temin edilebileceği veya söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek müvekkili oldukları şirkete tamamlattırılabileceği iddia edilmektedir.

… Ltd. Şti. tarafından her ne kadar “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında … tarihli ve … sayılı Ticaret Sicili Gazetesi beyan edilmiş ve söz konusu Ticaret Sicili Gazetesinden anılan isteklinin yöneticilerine ait bilgiler görülmekte ise de, İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekilde düzenlendiği, bu kapsamda söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı, diğer taraftan, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinin 5’inci fıkrası gereğince yapılması gereken güncellemelerin istekliler tarafından yapılmış olması ve söz konusu bilgilerin güncel biçimde EKAP üzerinde yer almış olması durumunun, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde kullanılan yeterlik bilgileri tablosunda isteklilerce beyan edilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin beyan edilmesi hususunu ortadan kaldırmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.