08.01.2020 tarih ve 2020/UY.I-31 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Konkordato ilanı, sözleşmeye davet, sözleşme imzalama yükümlülüğü, geçici teminatın gelir kaydedilmesi, yasaklama

Özet

İdarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan miktar sütununun söz konusu kalemler için değiştirildiği, bu durumda idarenin hazırladığı standart forma uygun olmayan teklif verildiği ve söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu

Karar

[themesflat_simple_button button_link=”https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx” button_text=”Kararın tümü için tıklayınız” padding_top=”10″ padding_right=”10″ padding_bottom=”10″ padding_left=”10″ font_size=”13″ font_weight=”400″ background_color=”#1b5887″ hover_color=”#144072″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-external-link-square”]

08.01.2020 tarih ve 2020/UY.I-31 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İhalenin tarafları üzerinde bırakıldığı ve …sözleşmeye davet edildikleri, yetkili mahkemeye yaptıkları konkordato taleplerinin kabul edilerek üç ay geçici mühlet verildiği, dolayısıyla 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi gereği tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın iade edilmesi gerektiği, …iddia edilmektedir.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin 26.09.2019 tarihli dilekçe ile yetkili mahkemeden bir ödeme planı çerçevesinde vade konkordatosu talep ettiği, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 30.09.2019 tarihli kararında başvuru sahibi şirkete ilişkin olarak 3 ay süreyle geçici mühlet verildiği görülmüştür.

Bir isteklinin, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında geçen “konkordato ilan eden” kapsamında değerlendirilmesinde, mahkemece verilen konkordatonun tasdik kararının ilan edildiği tarihin dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından, idareye sunulan Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne ait kararda, başvuru sahibi istekliye 3 ay süreyle geçici mühlet verildiği görülmüş, bu bağlamda konkordatonun tasdik edildiği ya da onaylandığı sonucuna varılamayacağından başvuru sahibinin “konkordato ilan eden” durumunda olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, sözleşmeye davet edilen başvuru sahibi isteklinin gelinen aşamada “konkordato ilan eden” durumunda olmadığı halde, sözleşmeyi imzalama yükümlülüğünü yerine getirmediği görülmüş, idarece geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (b) bendinin 1 no’lu alt bendinde yer alan hüküm gereğince, Kamu İhale Kurumuna, 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerdebu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırma görevi verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinde, üzerine ihale kaldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne uygun sözleşme imzalamadıkları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır. Yasaklama kararlarının niteliği gereği ihaleyi gerçekleştiren idarelerin ve bunların bağlı/ilgili oldukları bakanlık veya kurumların görev ve sorumluluğunda bir husus olduğu, işlemin Kurum’un görev alanında bulunmadığı ve başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.