05.02.2020 tarih ve 2020/UH.I-253 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Gerçek kişi istekli, teklif zarfının uygunluğu

Özet

İsteklinin gerçek kişi olarak ihaleye katıldığı, teklif zarfının üzerinin ad soyadı yazılarak imzalandığı dikkate alındığında, idarece teklifin uygun kabul edilmesi ve teklif bedelinin sınır değer hesabında da göz önünde bulundurulması işleminin yerinde olduğu

Karar

05.02.2020 tarih ve 2020/UH.I-253 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Teklif sahiplerinden …’ın teklif dosyasının zarf kapağının imzalı olduğu, ancak kaşeli ya da mühürlü olmadığı, bu nedenle de söz konusu isteklinin verdiği teklifin zarf ya da paket açılmaksızın geçersiz sayılması ve bu teklifin sınır değer hesabına katılmaması gerektiği, oluşan bu yeni durumla sınır değer hesabının tekrar yapılıp ihaleye ilişkin kararın yeniden alınmasının uygun olacağı iddia edilmektedir.

Şikayete konu edilen istekli olan …’ın 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca, ihale komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda teklif zarfı açılarak değerlendirmeye alındığı, anılan isteklinin gerçek kişi olarak ihaleye katıldığı, dolayısıyla gerek imza beyannamesi, gerek birim fiyat teklif mektubu ve gerekse teklif zarfının üzerindeki imzaların bizzat Murat İlhan’a ait olduğu, teklif zarfının üzerinin ad soyadı yazılarak imzalandığı dikkate alındığında, idarece Murat İlhan’ın teklifinin uygun kabul edilmesi ve teklif bedelinin sınır değer hesabında da göz önünde bulundurulması işleminin yerinde olduğu ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddialarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.