30 Kasım 2021 Tarihli Mevzuat Değişiklikleri Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan mevzuat değişiklikleri ile ihale uygulama yönetmeliklerinde ve tebliğlerde aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır.

İhale sürecinde alınan muhtelif kararların ilgililere bildirilmesinde, başvuru sürelerinin bildirim tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı hususunu açıklığa kavuşturacak standart form değişiklikleri hayata geçirilmiştir. Anılan değişiklikler, ilan ve duyuru tarihine bakılmaksızın yayımı tarihinden 20 gün sonra (20.12.2021 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

Bunun yanı sıra, mal ve hizmet alımları ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin en düşük teklif veren istekli üzerinde bırakılması uygulaması kaldırılmıştır. Buna göre,  ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında eşik değerin yarısına kadar, yapım işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar olan işlerde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yahut sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi konusunda idarelere takdir yetkisi tanınmıştır. Yaklaşık maliyeti belirtilen değerlerin üzerinde olan ihalelerde ise aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi zorunlu olmaya devam edecektir.

Ayrıca, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde ise, teklifi sınır değerin altında kalan tüm isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden teyit edilemeyenler ile ilgili tevsik edici belgelerin istendiği durumda, belgeleri veya açıklamasını sunmayan isteklilerin tekliflerinin geçici teminatları gelir kaydedilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

Anılan düzenlemeler ise, ilanı veya duyurusu 20.12.2021 ve sonrasında olan ihaleler açısından yürürlükte olacaktır.


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ