En doğru kaynaktan ücretsiz ihale eğitimi, bir tık yakınınızda!

EKAP Kamu İhale Kurumu

Cevaplanmış Sorular

Burada yer verilen yorum ve değerlendirmeler tamamen eğitim amaçlı olup Kurum ve Kurul görüşünü yansıtmamaktadır.

 • 03.03.2020
  Açık ihalede standart form olan zarf kontrol belgesinde hangi hususlar kontrol edilir? Bu husus idare şartnamede detaylı bir şekilde yazmasına rağmen bir kontrol formu şeklinde yazılı bir formatı nerde bulabilirim?

  4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ihalenin açık oturumunda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.  Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Açık oturumda tutulacak olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Standart Form ― KİK009.0/Y nolu ekinde yer almaktadır.

 • 03.03.2020
  Hizmet alım ihalelerinde hangi sınıra kadar aşırı düşük istemeden ihale yapılır? Bunun parasal limiti nedir?

  Hizmet alım ihalelerinde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacak olan ihalelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde belirlenmiştir.

 • 17.03.2020
  İhalelerde geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerde, verilen geçici teminatın tamamı mı yoksa teklif tutarının %3’mü gelir kaydedilir?

  Konuyla ilgili güncel Kamu İhale Kurulu kararlarında, istekli tarafından verilen geçici teminatın sadece teklif tutarının %3’üne tekabül eden tutardaki kısmının gelir kaydedilmesi gerektiği yönünde karar alındığı görülmektedir. Kamu İhale Kurulu kararlarına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx İnternet adresinden erişim sağlanmaktadır.   

 • 17.03.2020
  İnşaat mühendisiyim. Yaklaşık ruhsat değeri 7.500.000 tl olan şantiye şefliklerim var. Bunları iş bitirmeme ekleyebilirim?

  İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz  

 • 17.03.2020
  Kamu ihalelerinde kullanmak üzere bankalardan alınan teminat mektuplarının aynı zamanda sigorta şirketleri tarafından da verilebilmekte olduğunu öğrendim. Fakat aramış olduğum birçok sigorta şirketi genel müdürlüğü bu konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları beyan ettiler. Bu şirketlerin hangileri olduğunu nasıl öğrenebilirim?

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde ve bunların sözleşmelerinde teminat olarak sunulabilecek kefalet senetlerini düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin güncel listesine www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri  internet adresinden ulaşılmaktadır. Kefalet senetlerinin yetkili sigorta şirketleri tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünün belirtilen adresten yapılması mümkündür.

 • 13.03.2020
  Elektronik olarak yapılacak ihalelerde teknik şartnameye itiraz süreci hakkında bilgi verir misiniz?

  İtirazen şikayet sürecine ilişkin olarak Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde yer alan hükümler dışında elektronik ihale için özel bir düzenleme bulunmamaktadır.  

 • 13.03.2020
  Açık ihalelerde biz komisyon üyeleri çok fazla firma ile aynı ortamda bulunuyoruz. Ayrıca başka yerlerde hazırlanmış teklif zarfları ile temas etmek durumunda kalıyoruz. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu durum hem komisyon üyeleri hem istekli temsilcileri için yüksek risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede e-ihaleler hariç olmak üzere diğer ihalelerin bu gerekçeyle zorunlu ertelenmesi yönünde bir çalışma var mı?

  İhalelerin zeyilnameyle ertelenmesi mümkün olmakla birlikte bu konudaki karar idarelerin takdirindedir.

 • 13.03.2020
  Temizlik malzemeleri mal alım ihalesi kapsamında yapılan sözleşmede, taahhüt edilen ürünler arasında tek kullanımlık ağız maskesinin tedarikinde koronavirüs salgını sebebiyle piyasa fiyatı teklif edilen birim fiyatın 100-200 katına çıkmış bulunmaktadır. Bu salgın hastalık mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi?

  Mücbir sebepler 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesinde hüküm altına alınmış olup Kamu İhale Kurumu’na başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiye Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25.3. maddesinde yer verilmiştir. Kamu ihale mevzuatına http://www.kik.gov.tr/Mevzuat.aspx adresinden erişim sağlanmaktadır.

 • 05.03.2020
  Alt yüklenici sözleşmesi yapılmış, sözleşme damga vergisi yatırılmış, SGK’da alt yüklenici dosyası açılmış ve çalışan personeller o dosya üzerinden SGK’lı gösterilmiş fakat isin yapılışı sırasında idareden alt yüklenici çalıştırılmasına dair herhangi bir onay alınmamış bir işte, iş geçici kabulü yapıldığında alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?

  Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında “İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz” düzenlemesi bulunmakta olup, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca iş deneyim belgelerinin düzenlenebilmesi için söz konusu işlemlerin ilgili mevzuatına uygun şekilde tamamlanmış olması gerektiği değerlendirilmektedir.

 • 05.03.2020
  Yapım işlerine ait iş yönetme ve deneyim belgeleri güncellemesi nasıl yapılır?

  Yapım işlerinde belge türü ayrımı yapılmadan iş deneyimini gösteren belgelerde güncelleme işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ilgili Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Konuyla ilgili ayrıca https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/BelgeGuncelle.aspx internet adresi üzerinden EKAP Belge Güncelleme modülünden yararlanılması mümkündür. 

 • 05.03.2020
  B2 iş bitirme belgesine sahip firmam ile B3 iş bitirme istenen ihalelere katılabilir miyim?

  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki listenin (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ grubunun III. GRUP: BİNA İŞLERİ alt grubu BII. Grup işleri de kapsamaktadır

 • 24.01.2020
  Basit usulde vergi mükellefiyim, EKAP’a nasıl kayıt olurum?

  EKAP’ın ana sayfasındaki (https://ekap.kik.gov.tr) “Kayıt İşlemleri” menüsünden “Gerçek veya Tüzel Kişi Kaydı” bağlantısı kullanılarak kayıt işlemleri gerçekleştirilip protokolün çıktısı alınmalı ve protokol ıslak imzalı ve kaşeli olarak yetki belgeleriyle birlikte elden veya posta yolu ile Kuruma ulaştırılmalıdır. Kurum, kendisine ulaşan belgeleri ve EKAP kayıtlarını kontrol ederek gerçek/tüzel kişilerin kayıtlarına onay vermektedir. Onay işleminden sonra gerçek/tüzel kişiler kayıt sırasında girdikleri e-posta adresine gönderilen bir mesaj ile bilgilendirilecektir. Gerçek/tüzel kişilerin kayıt sırasında tanımladıkları platform sorumluları onay işleminden sonra şifrelerini alarak EKAP’a giriş yapabilecek ve yeni kullanıcı oluşturabilecektir.

 • 05.03.2020
  Geçmişte belediyemizde görev yapmış teknik eleman, müdür veya teknik başkan yardımcısı unvanlarıyla görev yapmış kişiler özel sektöre gerçekleştirilmiş işlere ait seviye onayları, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş deneyim belgelerini imzalamalarından dolayı iş denetim belgesi almaya hak kazanırlar mı?

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde iş denetleme belgelerinin yüklenici bünyesinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, mühendis veya mimar unvanına sahip şantiye mühendisi ve şantiye şefine düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, mevzuatta sayılan unvanlar dışındakilere iş denetleme belgesi düzenlenemeyeceği değerlendirilmektedir.

 • 05.03.2020
  Yapı Kullanım İzin Belgesinde 73 nolu alanda “yapı m2 maliyeti” belirlenirken ruhsat mı sözleşme mi yoksa iskan tarihindeki birim fiyatlar mı kullanılmalıdır?

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasında kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin esas alınacağı düzenlenmiştir.

 • 05.03.2020
  Şantiye şefliğini yaptığım kat/arsa karşılığı bir işte iş denetim belgesi almak istiyorum. Yapı müteahhiti ile yapı sahibi arasında noter onaylı bir sözleşme yok ancak şantiye şefi olduğumu gösteren belgeler var. İş denetleme belgesi alabilir miyim?Şantiye şefliğini yaptığım kat/arsa karşılığı bir işte iş denetim belgesi almak istiyorum. Yapı müteahhiti ile yapı sahibi arasında noter onaylı bir sözleşme yok ancak şantiye şefi olduğumu gösteren belgeler var. İş denetleme belgesi alabilir miyim?

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar tarafından iş deneyim belgesi başvurularında sunulacak belgeler sayılmış olup, bunlar arasında işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme de yer almaktadır.  Bu çerçevede, noter onaylı sözleşmesi bulunmayan işlerde iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği değerlendirilmektedir.

 • 24.01.2020
  4734 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi kapsamında yapılan hizmet alımlarında iş artışı verilen durumlarda sözleşmenin süresi artış oranında otomatik olarak uzar mı?

  İletmiş olduğunuz soru ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 26.2’nci maddesinde “26.2. Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir.” açıklaması yer almaktadır.

 • Elektronik eksiltme yapılacak bir ihalede istekli tarafından eksiltme yapılmasa, sunulan ilk fiyat teklifi geçerli olur mu?

  Elektronik eksiltmenin bulunduğu ihalelerde, eksiltmeye katılınmaması yahut eksiltmede bulunulmaması durumunda, ilk teklif fiyatı nihai teklif olarak geçerlidir.

 • 24.01.2020
  Doğrudan teminle yapılan yapım işlemlerde her bir yapım işi için kesin teminat almak zorunlu mudur?

  Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.1.1.2. maddesinde “Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.” açıklamaları yer almaktadır.

 • 24.01.2020
  Doğrudan teminle yapılan her türlü hizmet alımı ve yapım işi için sözleşme yapılması zorunlu mudur?

  Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.1.1.3. maddesinde “Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.” açıklamasına yer verilmiştir.

 • 24.01.2020
  Doğrudan teminle satın alma yaparken internet sitelerinden siparişle satın alınabilmesinde hukuki bir engel var mıdır?

  Gerekli piyasa fiyat araştırması belgeye dayalı olarak yapıldığı takdirde, ilgili internet sitelerinden alım yapılmasında hukuki engel olmadığı, İdarelerce piyasa araştırmasının farklı satış kanalları üzerinden yapılmasının kamu yararına olacağı değerlendirilmektedir.

 • Yurt içinde bir müteahhide ait işyerinde yapılmış olan mekanik tesisat işi, ihalelerde iş bitirme belgesi olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilirse nasıl bir yol izlenmesi gerekir?

  Söz konusu müteahhit kamuya karşı bir yüklenimde bulunuyorsa ve mevzuata uygun olarak alt yüklenici olarak iş yaptıysanız alt yüklenici iş deneyim belgesi alabilirsiniz. Müteahhidin yaptığı iş kamuya karşı değilse Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin ikinci fıkrası düzenlemelerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir açıklaması yer almaktadır.

 • 24.01.2020
  Yurt içinde bir müteahhide ait işyerinde yapılmış olan mekanik tesisat işi, ihalelerde iş bitirme belgesi olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilirse nasıl bir yol izlenmesi gerekir?

  Söz konusu müteahhit kamuya karşı bir yüklenimde bulunuyorsa ve mevzuata uygun olarak alt yüklenici olarak iş yaptıysanız alt yüklenici iş deneyim belgesi alabilirsiniz. Müteahhidin yaptığı iş kamuya karşı değilse Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin ikinci fıkrası düzenlemelerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

 • 24.01.2020
  İhale sözleşme tasarısında kesin teminat bölümü olmasına rağmen Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde “Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü çerçevesinde kesin teminat almayı öngörmüyoruz. Sözleşme tasarısında kesin teminat ile ilgili maddede düzenleme yapabilir miyiz?

  Kesin teminat ile ilgili olarak, ilettiğiniz mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere “idarece uygun görülmesi”nin kesin teminat sunulmaması imkanı açısından bir şart olarak getirildiği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla idarece hazırlanan sözleşme tasarısında değişiklik yapılmasının ihaleden önce dokümanda değişiklik yapılabilmesine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde imkan dahilinde olduğu değerlendirilmiştir.

 • İtirazen şikâyet dilekçelerini ve eklerini Kurumunuza posta yoluyla gönderebiliyor muyuz, yoksa elden teslim etmemiz mi gerekiyor?

  Mevzuatta öngörülen başvuru süreleri içerisinde Kuruma ulaşması koşulu ile başvurular posta yolu ile de yapılabilmektedir.

 • E-ihale yöntemi ile yapılan bir ihalede, belge asıllarının (imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, mezuniyet belgesi vb.) idareye sunulmasına gerek var mıdır?

  E-İhalelerde “teyidi yapılamayan” belgeler, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak, idarece talep edilmesi durumunda ya da ihale isteklinin üzerinde kalması durumunda idarelere sunulmaktadır.

 • 4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesi kapsamındaki alımlarında birden fazla fiyat teklifi toplayıp piyasa araştırması yapılması konusunda herhangi bir sayısal sınır var mıdır? Tüm alımlar için en az 3 adet fiyat teklifi alınarak piyasa fiyat araştırması yapılması zorunlu mudur?

  Piyasa fiyat araştırması açısından mevzuatta tanımlanan asgari teklif sınırı bulunmamaktadır.

 • Daha önce yurt içinde bitirmiş olduğumuz bir projenin iş deneyim belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) ilgili İdarece EKAP’a kaydedildi. Ancak elimizde imzalı mühürlü iş bitirme belgesi yok. Sadece EKAP’ta kayıtlı olarak var. Yurt içinde gireceğimiz 4734 sayılı Kanun’a tabi herhangi bir ihalede bu iş bitirme belgesini kullanmak istersek, Sunulmayacak Belgeler Tablosuna ilgili bilgileri girerek sadece bu formu sunmamız yeterli olur mu? İhale komisyonunun EKAP üzerinden ilgili tarih ve sayı ile yazmış olduğumuz iş bitirme belgesini görmesi yeterli oluyor mu? EKAP’tan kontrol amaçlı girip baktığım zaman iş bitirme belgesinde imza mühür gözükmüyor. Bu bir sorun olur mu?

  Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü yer almakta olup EKAP üzerinden teyit edilebilen belgeler açısından sunuluş şekli şartlarının aranmayacağı değerlendirilmektedir.

 • Hizmet alımı ihalelerinde iş deneyiminin tevsiki amacıyla yurtdışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen deneyim, aynı oranda yurtiçi için de geçerli olur mu? Örneğin yurt dışında bir firma için yapılan 500.000,00 TL’lik iş, yurtiçindeki idarelere yapılacak hizmet işi için de 500.000,00 TL olarak geçerli midir?

  İş deneyim belgelerinde yer alan tutarlar açısından, işin yurt içinde yahut yurt dışında yapılmış olması açısından bir ayrım kamu ihale mevzuatında bulunmamaktadır.

 • EKAP’a yüklenilen iş deneyim belgeleri çıktı alınarak (kaşe ve imzasız olarak) ihalelerde kullanılabilir mi?

  Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü yer almakta olup EKAP üzerinden teyit edilebilen belgeler açısından sunuluş şekli şartlarının aranmayacağı değerlendirilmektedir.

 • E- eksiltme ve pazarlık ihalelerinde geçici teminatın %3’ününe denk gelen kısmının irat kaydedilmesinde ilk teklif mi yoksa son teklif mi hangisi baz alınarak teminat irat kaydedilir?

  İsteklinin teminatının hesaplanması açısından dikkate alınması gereken teklif “nihai teklif” olmaktadır. Bu durumda, hangi usulde alım yapılırsa yapılsın, istekliler tarafından sunulan “son geçerli teklif” nihai teklif olarak dikkate alınmalı ve irat kaydedilecek geçici teminat hesabı bu teklif üzerinden yapılmalıdır.

 • 14.01.2020 tarihinde geçekleştirilen Serbest Piyasadan Elektrik Alımı ihalesinin sözleşmesi ön mali kontrol sonrası en geç 15.02.2020 tarihinde imzalanacaktır. İhale sözleşme süresi 9 ay olup, elektrik alımı teslimat programı 01 Nisan – 31 Aralık arasını kapsamaktadır. Yapılan ihalede alınan birim fiyat mevcut kullanılan piyasa elektrik birim fiyatından daha düşük olduğundan kamu yarar göz önüne alınarak idare alım miktarında iş artışı yaparak, teslimat programını/sözleşme süresini de 10 ay yaparak alımı gerçekleştirebilir mi ?

  İletmiş olduğunuz soru ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 26.2’nci maddesinde “26.2. Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir.” açıklaması yer almaktadır.

 • İhale sonrasında teklif verdiğimiz kalemlerin uhdemizde kalması durumunda sözleşme için davet edildiğimizde beraberimizde götürmemiz gereken evrakların listesini nereden temin edebiliriz?

  Sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde ihale üzerinde kalan istekli 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu noktada, ihale dokümanında sözleşme aşamasında getirilecek belgelere yer verilmiş ise, bu belgelerin de sözleşmenin imzalanması aşamasında idareye sunulması gerekmektedir. Her ihale için sözleşme aşamasında sunulacak belgeler açısından o ihaleye özgü ihale dokümanının ilgili maddelerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 • Taşıt veya hizmet araçları alımı, mal alımı içerisine girer mi?

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,  Hizmet : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri… ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

  Dolayısıyla, taşıt ve hizmet araçlarının kiralanması işi hizmet alımı olarak, satın alınması işi mal alımı olarak değerlendirilmelidir.

 • 14.01.2020
  Elektronik geçici teminat mektubu idari şartnamedeki asgari süreden daha uzun süreli alınabilir mi?

  Geçici teminat mektuplarının asgari geçerlilik tarihi idari şartnamelerde idareler tarafından belirlenmekte ve elektronik geçici teminat alınırken asgari sürenin altında belirleme yapılmasına izin verilmemektedir. Ancak geçerlilik tarihinin söz konusu süreden daha uzun belirlenebilmesi mümkün olup, bankalar tarafından bu duruma aykırı olarak yapılan uygulamaların Kurumumuz ile ilgisi bulunmamaktadır.

 • 06.01.2020
  İhalenin ertelenmesi halinde elektronik geçici teminat mektubunun süresi nasıl uzatılabilir?

  Elektronik geçici teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına ilişkin olarak ise; ihale tarihinden önce süre uzatımı yapılmak isteniyor ise doğrudan bankaya başvuruda bulunulması, ihale tarihinden sonra süre uzatımı yapılması için ise öncelikle ilgili idareye başvuruda bulunulması, idare tarafından EKAP üzerinden geçici teminat mektubunun süresinin uzatılmasına ilişkin işlem yapılmasının ardından bankaya başvurulması gerekmektedir.

 • 06.01.2020
  Kendi arsası üzerinde inşaat yapan müteahhit bu iş sonucunda iş deneyim belgesi alabilir mi?

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, iş deneyim belgesi talebinde bulunan özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilerin, yaptıkları işi veya görevi tevsik etmek amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurularında dilekçelerine ekleyecekleri belgeler sayılmış olup anılan Yönetmelik hükmünde iş deneyim belgesi düzenlenmesi için işin bedel içeren noter onaylı sözleşme kapsamında yapılmış olması ön koşul olarak belirlenmiştir. Ancak, arsa sahibi ile yapı müteahhidinin aynı olduğu hallerde, yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı bir sözleşme düzenlenemeyeceğinden, bu durumlarda yukarıda aktarılan yönetmelik hükmü çerçevesinde bir iş deneyim belgesi düzenlenmesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

 • 06.01.2020
  Özel sektörde %80’e ulaşan arsa paylı/kat karşılığı işlerde iş durum belgesi düzenlenebilir mi?

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda ise “iş durum belgesinin” belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenleneceği hüküm altına alınmış olup iş deneyim belgesi talebinde bulunan yüklenicilerin, yaptıkları işi tevsik amacıyla başvurularında dilekçelerine ekleyecekleri belgeler Yönetmeliğin 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılmıştır.

 • 03.02.2020
  Şahıs firması olarak iş deneyim belgesine sahibim. Şahıs firmamı limited şirkete çevirdiğimde kendi adıma kayıtlı iş deneyim belgemi girecek olduğum ihalelerde kullanabilir miyim?

  Nevi değişikliğine ilişkin belgelendirmenin yapılması koşulu ile mevzuatta yer alan koşullar çerçevesinde iş deneyim belgenizi kullanabileceğiniz değerlendirilmiştir.

 • 03.02.2020
  İhale teklif zarfında birden fazla iş bitirme belgesi sunulması durumunda değerlendirme nasıl yapılacaktır? Bu durum 4734 sayılı Kanunun 17 maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün mü?

  Sunulan iş deneyim belgelerinden herhangi biri “tek başına” gerek tutar gerek aranan kriterler açısından yeterli görülüyorsa diğer iş deneyim belgesi dikkate alınmaz. Ancak iş deneyim belge tutarları açısından toplama işlemi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca birden fazla iş deneyim belgesi sunmanın 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.

 • 03.02.2020
  Bir şirketin ortağıyım, iş deneyim belgesi olarak 15 yıllık mühendislik diplomamı kullanmaktayım. Bu şirkette ortaklığım devam ederken başka bir şirkete daha ortak olup iki şirkette iş deneyimi olarak diplomamı kullanabilir miyim? (farklı kurumların ihalesi için) Cevabınızı mevzuatta hangi maddede görebilirim?

  Mezuniyet belgelerinin birden fazla tüzel kişi tarafından kullanılmasında (mevzuatta yer alan diğer koşulları da sağlamak şartıyla) mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında “Tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesinin, tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 • 03.02.2020
  Mal alımlarında aşırı düşük teklif nasıl tespit edilir?

  Mal alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasına yönelik mevzuat bulunmadığından, sınır değerin 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi çerçevesinde tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre idarece belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

 • 24.01.2020
  Gerçek kişilerin ticaret sicil gazetesi olur mu? Bu gazetenin ihale teklif zarfında idareye sunulma zorunluluğu var mıdır?

  Gerçek kişi şayet tacir ise ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesi olabilmektedir. Ancak gerçek kişinin esnaf olması durumunda esnaf siciline kayıt olunur. İhaleler bakımından ise gerçek kişilerin ticaret sicil gazetesi sunmasına gerek yoktur. Ticaret sicil gazeteleri tüzel kişilerin ortaklık yapısına ve yönetimindeki görevlilerin açıklığa kavuşturulmasına yönelik istenir. Gerçek kişi için böyle bir tereddüt zaten yoktur. Dolayısıyla ihaleye teklif veren bir gerçek kişinin teklif dosyası kapsamında noter tasdikli imza beyannamesi sunması yeterlidir.

 • 24.01.2020
  İhalelerde istenen TSE belgelerinin ve ISO belgelerinin aslının ihale dosyasına eklenme zorunluluğu var mıdır?

  Söz konusu belgelerin aslı veya idarenizce “aslı idarece görülmüştür” şerhi bulunan sureti veya noter tarafından “aslı gibidir” veya aynı anlama gelecek başka bir şerhin yer aldığı suretlerin sunulması zorunludur. Ancak söz konusu belgeler, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

 • 24.01.2020
  Mal alımını ilişkin bir ihale için aynı firma ile iki ayrı sözleşme yapılabilir mi?

  Bir ihalede kısmi teklif verilmesi öngörülmemişse bir istekliyle ancak tek sözleşme imzalanabilir. Bununla birlikte kısmi teklif verilen ihalelerde ayrı kısımların aynı istekli üzerinde kalması durumunda birden fazla sözleşme imzalanabilmesi açısından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.4’üncü maddesinde “İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 • 24.01.2020
  Hâlihazırda 3 yıllık hizmet alımı işimizi yürüten yüklenici firma çalışanlarına ödeme yapmadığından sözleşme fesih işlemleri başlatılmıştır. Dolasıyla ivedi bir şekilde yeni bir ihale süreci başlatmamız gerekmektedir. Bu ihale ivedilik gerektirdiği ve öngörülemeyen bir durumdan kaynaklı olduğundan 21 (b) pazarlık usulüyle yapılabilir mi?

  Sözleşmenin feshini gerektiren durum idarenizce öngörülemeyecek nitelikteyse, pazarlık usulü kullanılabilir. Ancak pazarlık usulüyle yapılacak hizmet alımının süresi mümkün mertebe kısa belirlenip işin açık ihale ile tekrar ihale edilmesi temel ilkelere daha uygun olacaktır.